วันอังคารสัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา (ปีคู่)
เพลงเริ่มพิธี
เทียบ สดด 13:5
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้ามั่นใจในความรักมั่นคงของพระองค์
ขอให้ใจข้าพเจ้าชื่นชมที่ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น
ข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงดีต่อข้าพเจ้าอย่างเหลือล้น
บทภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพ
โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายคิดแต่สิ่งที่ชอบด้วยเหตุผลเสมอ
ขอให้พูดและทำเฉพาะแต่สิ่งที่พอพระทัยตลอดไป
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอดนิรันดร
บทอ่านจากจดหมายนักบุญยากอบอัครสาวก
ยก 4:1-10
%paraพี่น้องทั้งหลาย การต่อสู้และการทะเลาะวิวาทในหมู่ท่านนั้นมาจากที่ใด มิใช่มาจากกิเลสตัณหา ซึ่งต่อสู้อยู่ภายในร่างกายของท่านหรือ ท่านอยากได้แต่ไม่ได้ จึงฆ่ากัน ท่านอยากได้แต่ไม่สมหวัง จึงทะเลาะวิวาทและต่อสู้กัน ท่านไม่มีเพราะไม่ได้วอนขอ ท่านวอนขอแต่ไม่ได้รับ เพราะท่านวอนขอไม่ถูกต้อง คือวอนขอเพื่อนำไปสนองกิเลสตัณหาของท่าน ท่านที่ไม่ซื่อสัตย์ ท่านไม่รู้หรือว่า การเป็นมิตรกับโลกคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า ฉะนั้นผู้ใดต้องการเป็นมิตรกับโลก ก็ตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเจ้า ท่านคิดว่าพระคัมภีร์กล่าวไร้สาระหรือว่า “พระเจ้าทรงรักจิตอย่างหวงแหน จิตที่พระองค์ประทานให้สถิตในเรา” พระองค์ยังประทานพระหรรษทานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีก ดังนั้น พระคัมภีร์จึงกล่าวอีกว่า “พระเจ้าทรงต่อต้านคนเย่อหยิ่ง แต่ประทานพระหรรษทานแก่ผู้ถ่อมตน” ท่านทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจพระเจ้า จงต่อต้านปีศาจ แล้วมันจะหลบหนีไปจากท่าน จงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน คนบาปทั้งหลาย จงล้างมือให้สะอาด คนใจโลเลทั้งหลาย จงทำใจให้บริสุทธิ์เถิด จงคร่ำครวญ จงเป็นทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้เถิด จงให้การหัวเราะของท่านกลายเป็นความเศร้าโศก จงให้ความยินดีของท่านกลายเป็นความเศร้าใจ จงถ่อมตนลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และพระองค์จะทรงยกย่องท่าน
สร้อย
จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้า และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน
(หรือเพลงที่ 34) จงวางใจในองค์พระเจ้า เพราะข้าฯ จะสรรเสริญพระองค์อีก พระองค์ทรงเป็นความรอด พระเจ้าของข้าฯ
เพลงสดุดี
สดด 55:6-7, 8-9ก, 9ข-10ก, 22
ก. ข้าพเจ้าพูดว่า “ใครจะให้ข้าพเจ้ามีปีกดั่งนกพิราบ”
ข้าพเจ้าจะได้บินออกไปและพบที่พัก
ข้าพเจ้าคงจะหนีไปให้ไกล
จะค้างแรมอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ข. ข้าพเจ้าคงจะรีบหาที่หลบภัย
ให้พ้นจากลมแรงและพายุร้าย
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงทำให้เขาสับสน

ค. ทำให้เขาพูดกันไม่เข้าใจ
ข้าพเจ้าเห็นความรุนแรง และการทะเลาะวิวาทในเมือง
เขาเหล่านั้นเดินยามอยู่ตามกำแพงเมืองทั้งกลางวันกลางคืน

ง. จงปลดเปลื้องความสาละวนของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า
แล้วพระองค์จะทรงค
อัลเลลูยา
กท 6:14
อัลเลลูยา อัลเลลูยา
ข้าพเจ้าไม่โอ้อวดสิ่งใดนอกจากเรื่องไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา อาศัยไม้กางเขนนี้ โลกถูกตรึงตายไปจากข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าก็ถูกตรึงตายไปจากโลกแล้ว
อัลเลลูยา
บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก
มก 9:30-37
%paraเวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นพร้อมกับบรรดาศิษย์ผ่านแคว้นกาลิลี พระองค์ไม่ทรงต้องการให้ผู้ใดรู้ ทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์ และตรัสว่า “บุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลาย เขาจะประหารชีวิตพระองค์ แต่เมื่อถูกประหารแล้ว ในวันที่สามพระองค์จะกลับคืนชีพ” บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ แต่ก็ไม่กล้าทูลถามพระองค์

%paraพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองคาเปอรนาอุมพร้อมกับบรรดาศิษย์ เมื่อเสด็จเข้าไปในบ้าน พระองค์ตรัสถามเขาว่า “ท่านถกเถียงกันเรื่องอะไรขณะที่เดินทาง” เขาก็นิ่ง เพราะระหว่างทางเขาถกเถียงกันว่า ผู้ใดยิ่งใหญ่กว่ากัน พระองค์จึงประทับนั่ง แล้วทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามา ตรัสว่า “ถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่ง ก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้าย และเป็นผู้รับใช้ของทุกคน” ครั้นแล้วพระองค์ทรงจูงเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมายืนกลางกลุ่มพวกเขา ทรงโอบเด็กนั้นไว้ ตรัสว่า “ผู้ใดที่ต้อนรับเด็กเล็กๆ เช่นนี้ในนามของเรา ก็ต้อนรับเรา และผู้ใดที่ต้อนรับเรา ก็มิใช่ต้อนรับเพียงเราเท่านั้น แต่ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาด้วย”
บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา
ข้าแต่พระเจ้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายบูชาแสดงว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์
ขอกราบวอนพระองค์โปรดให้ของถวาย
เพื่อเป็นเกียรติแด่พระเดชานุภาพของพระองค์
เป็นคุณประโยชน์ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพลงรับศีล
สดด 9:1-2
ข้าแต่พระเจ้าสูงสุด ข้าพเจ้าจะขานไขถึงพระราชกิจอันน่าพิศวงของพระองค์
ข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีและมีความสุขเดชะพระองค์
ข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญพระนามพระองค์
(หรือ)
เทียบ ยน 11:27
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสตเจ้า
พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ที่จะต้องเสด็จมาในโลกนี้

ปรับปรุงครั้งสุดท้าย : 8 มิ.ย. 2019
ติดต่อ : admin@thmass.online