นักบุญกาสิมีร์
บทนำ
เจ้าชายกาสิมีร์ พระโอรสของกษัตริย์ประเทศโปแลนด์ ประสูติ ค.ศ. 1458 พระองค์ได้ทรงประพฤติคุณธรรมของคริสตชน โดยเฉพาะความบริสุทธิ์ ความเมตตา กรุณาต่อคนยากจน และมีความเชื่อแรงกล้า
 พระองค์มีความศรัทธาพิเศษต่อศีลมหาสนิ ทและต่อพระนางมารียพ์ รหมจารี พระองคไ์ ด้สิ้นพระชนม์ ด้วยวัณโรค ค.ศ.1484
เริ่มพิธี
1. เมื่อสัตบุรุษประชุมพร้อมกันแล้ว พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีกับผู้ช่วยเดินไปยังพระแท่นบูชา ระหว่างนั้นขับร้อง “เพลงเริ่มพิธี
เพลงเริ่มพิธี
เทียบ สดด 139:23-24
ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงตรวจสอบข้าพเจ้า และทรงรู้ใจของข้าพเจ้า
โปรดทอดพระเนตรเถิดว่า ข้าพเจ้าเดินบนเส้นทางที่เลวร้ายหรือไม่
และโปรดทรงนำข้าพเจ้าไปบนหนทางแห่งชีวิต
2. ครั้นถึงพระแท่นบูชา พระสงฆ์กับผู้ช่วยแสดงความเคารพตามแบบที่กำหนด (ไหว้หรือโค้งคำนับ) แล้วพระสงฆ์กราบพระแท่นบูชา (และจะถวายกำยานที่พระแท่นบูชาก็ได้สุดแต่กรณี) ต่อจากนั้นพระสงฆ์กับผู้ช่วยไปยังที่นั่ง เมื่อขับร้อง “เพลงเริ่มพิธี” จบแล้ว พระสงฆ์นำสัตบุรุษทำเครื่องหมายกางเขน ทุกคนยืนตั้งแต่เริ่มพิธีจนจบบทภาวนาของประธาน
เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต
อาเมน
ครั้นแล้ว พระสงฆ์หันหน้าไปทางสัตบุรุษ กางแขนเล็กน้อยหรือพนมมือ ปราศรัยต้อนรับสัตบุรุษว่า
ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจ้าความรักของพระบิดา และความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลาย
และสถิตกับท่านด้วย
ขอพระหรรษทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสตเจ้า สถิตกับท่านทั้งหลาย
และสถิตกับท่านด้วย
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
3. พระสงฆ์หรือสังฆานุกรหรือผู้ช่วย อธิบายความหมายการฉลองวันนั้นอย่างสั้นๆ ก็ได้
อันดับต่อไปเป็นการสารภาพความผิด พระสงฆ์เชิญชวนสัตบุรุษให้เป็นทุกข์ถึงบาปว่า
พี่น้อง ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป
เพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร
เงียบสักครู่หนึ่ง แล้วทุกคนสารภาพบาปพร้อมกันว่า
ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
ผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วย
ว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมาย ด้วยกาย วาจา ใจ และด้วยการละเลย
ข้าพเจ้าเป็นคนบาป ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป (ข้อนอกเพียงครั้งเดียว)
ดังนั้น ขอพระนางมารีย์ ผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ
ขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วย
ช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญ
ต่อจากนั้นพระสงฆ์กล่าว “บทขออภัยบาป
ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงพระกรุณาอภัยบาป
และนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
อาเมน
พี่น้อง ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร
เงียบสักครู่หนึ่ง แล้วพระสงฆ์กล่าวว่า
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระเมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด
เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำกระทำผิดต่อพระองค์
โปรดแสดงพระเมตตาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด
โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเทอญ
ต่อจากนั้น พระสงฆ์กล่าว “บทขออภัยบาป
ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงพระกรุณาอภัยบาป
และนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
อาเมน
พี่น้อง ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป
เพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร
เงียบสักครู่หนึ่ง แล้วพระสงฆ์ หรือผู้ช่วยพิธี กล่าวบทต่อไปนี้หรือแบบอื่นที่ลงท้ายด้วย “บทร่ำวิงวอน
พระองค์ทรงรับใช้พระบิดา มาประทานอภัยแก่ผู้สำนึกผิด
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์เสด็จมาเรียกคนบาปให้เป็นทุกข์กลับใจ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
เพื่ออธิษฐานแทนข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ต่อจากนั้นพระสงฆ์กล่าว “บทขออภัยบาป
ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงพระกรุณาอภัยบาป
และนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
อาเมน
แบบที่ 3.1 (ใช้ในเทศกาลธรรมดา)
พระองค์ทรงเป็นหนทางนำมนุษย์ไปพบพระบิดา
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงเป็นความจริง ที่ส่องสว่างมวลมนุษย์
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงเป็นชีวิต ที่ฟื้นฟูมนุษยชาติขึ้นใหม่
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
แบบที่ 3.2 (ใช้ในเทศกาลธรรมดา)
พระองค์ประทานอภัยแก่เปโตรผู้สำนึกผิด
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ประทานสวรรค์แก่นักโทษที่กลับใจบนไม้กางเขน
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงต้อนรับมนุษย์ทุกคนผู้วางใจในพระเมตตา
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
แบบที่ 3.3 (ใช้ในเทศกาลธรรมดา)
พระองค์เสด็จมาในโลก มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษ
แต่เพื่อประทานอภัยบาปแก่มวลมนุษย์
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงชื่นชมยินดีเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ประทานอภัยบาปมากมายแก่ผู้ที่รักพระองค์มาก
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
แบบที่ 3.4 (ใช้ในเทศกาลธรรมดา)
พระองค์เสด็จมาเพื่อทรงแสวงหาผู้ที่หลงผิด
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์เสด็จมาประทานชีวิตเพื่อไถ่กู้มนุษย์ทุกคน
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงรวบรวมมนุษย์ที่กระจัดกระจาย
ให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกัน
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
แบบที่ 3.5 (ใช้ในเทศกาลธรรมดา)
พระองค์ทรงพระเมตตาและทรงเป็นความจริงอย่างครบบริบูรณ์
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงถ่อมองค์ลงเป็นคนยากจน
เพื่อทำให้จิตใจมนุษย์ร่ำรวยขึ้น
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์เสด็จมาเพื่อรวบรวมมนุษย์ทุกคน
ให้เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
แบบที่ 3.6 (ใช้ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า)
พระองค์เสด็จมาในโลก เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์เสด็จมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประทานพระจิตเจ้าแก่มนุษย์ทุกคน
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
แบบที่ 3.7 (ใช้ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า)
พระองค์เสด็จมาปกป้องสิทธิของคนยากจน
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของผู้อ่อนแอ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงเป็นความหวังของคนบาป
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
แบบที่ 3.8 (ใช้ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า)
พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเยียนประชากรของพระองค์ เพื่อประทานสันติสุข
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์เสด็จมาช่วยผู้ที่หลงทางให้กลับสู่หนทางที่ถูกต้อง
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์เสด็จมาเพื่อสร้างสังคมใหม่
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
แบบที่ 3.9 (ใช้ในเทศกาลพระคริสตสมภพ)
พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า
ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี
เพื่อเป็นพี่น้องของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงเป็นบุตรแห่งมนุษย์
ทรงรู้จักและเข้าใจความอ่อนแอของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์เป็นพระบุตรของพระบิดา
เพื่อทำให้มนุษยชาติเป็นครอบครัวเดียวกัน
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
แบบที่ 3.10 (ใช้ในเทศกาลพระคริสตสมภพ)
พระองค์ทรงเป็นราชาแห่งสันติ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างส่องความมืด
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงเป็นภาพลักษณ์ของมนุษย์ใหม่
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
แบบที่ 3.11 (ใช้ในเทศกาลมหาพรต)
พระองค์ทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายอภัยแก่กัน
ก่อนจะมาถวายบูชา ณ พระแท่นนี้
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน
ทรงวอนขอพระบิดาให้ประทานอภัยแก่คนบาป
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงมอบหมายพระศาสนจักร
ให้เป็นเครื่องหมายแห่งการคืนดี และการให้อภัย
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
แบบที่ 3.12 (ใช้ในเทศกาลมหาพรต)
พระองค์ทรงให้มนุษย์บังเกิดใหม่ตามภาพลักษณ์
ของพระองค์ด้วยน้ำและเดชะพระจิตเจ้า
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงส่งพระจิตเจ้ามาสร้างจิตใจใหม่ในตัวข้าพเจ้าทั้งหลาย
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ประทานพระกายและพระโลหิต
ให้เป็นอาหารเลี้ยงชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลาย
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
แบบที่ 3.13 (ใช้ในเทศกาลมหาพรต)
พระองค์ทรงบันดาลให้ผู้ฟังพระวาจา
พ้นจากความตายมารับชีวิต
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงยอมถูกตรึงบนไม้กางเขน
เพื่อช่วยมนุษย์ให้มาสนิทสัมพันธ์กับพระองค์
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
เพื่อทรงกอบกู้มนุษย์ให้รอดพ้น
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
แบบที่ 3.14 (ใช้ในเทศกาลปัสกา)
พระองค์ทรงนำสันติมาสู่โลก
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงเป็นลูกแกะปัสกาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ประทานชีวิตใหม่แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
แบบที่ 3.15 (ใช้ในเทศกาลปัสกา)
พระองค์ทรงเป็นสมณะนิรันดรแห่งพันธสัญญาใหม่
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงสร้างข้าพเจ้าทุกคน
ให้เป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ทรงชีวิตของพระเจ้า
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
เป็นชาวสวรรค์ร่วมกับบรรดานักบุญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
แบบที่ 3.16 (ใช้ในเทศกาลปัสกา)
พระองค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
เพื่อประทานพระจิตเจ้าแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงค้ำจุนทุกอย่างด้วยพระวาจาอันทรงพลานุภาพ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
ทรงเป็นเจ้าแห่งกาลเวลา
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
4. อันดับต่อไปเป็น “บทร่ำวิงวอน” ซึ่งไม่ต้องใช้ ถ้ากล่าว “บทสารภาพบาป” ในแบบที่ 3 แล้ว
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทอญ
6. พระสงฆ์พนมมือ กล่าวว่า
ให้เราภาวนา
ทุกคนพร้อมกับพระสงฆ์ภาวนาเงียบๆ สักครู่หนึ่ง แล้วพระสงฆ์พนมมือกล่าว “บทภาวนาของประธาน
บทภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพ
การได้รับใช้พระองค์เป็นเสมือนการได้ครองราชย์
ขอท่านนักบุญกาสิมีร์ช่วยวอนขอพระองค์
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับใช้พระองค์
ในความศักดิ์สิทธิ์ และความชอบธรรมตลอดไป
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจำเริญ และครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอดนิรันดร
สัตบุรุษตอบว่า
อาเมน
ภาควจนพิธีกรรม
7. ผู้อ่านเดินไปที่บรรณฐาน อ่าน “บทอ่าน” ที่หนึ่ง ทุกคนนั่งฟัง
บทอ่านจากหนังสือประกาศกเยเรมีย์
ยรม 17:5-10
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้

“คนที่วางใจในมนุษย์ย่อมถูกสาปแช่ง เขาพึ่งพลังของมนุษย์
ใจของเขาหันออกจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาเป็นเหมือนพุ่มไม้ในถิ่นทุรกันดาร
ไม่เห็นความดีใดๆ ที่มาถึง เขาจะอาศัยอยู่ในที่แห้งแล้งในถิ่นทุรกันดาร
ในแผ่นดินเค็มที่ไม่มีผู้คนอาศัย” คนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมได้รับพระพร
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความหวังของเขา เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ
ซึ่งหยั่งรากออกไปที่ลำน้ำ เมื่อความร้อนมาถึง เขาก็ไม่กลัว
ใบของเขาคงเขียวอยู่เสมอ เขาจะไม่กังวลใจในปีที่แห้งแล้ง จะไม่หยุดออกผล
จิตใจหลอกลวงมากกว่าสิ่งอื่นทั้งหมด ไม่อาจแก้ไข ผู้ใดจะรู้จักใจได้
“เรา องค์พระผู้เป็นเจ้า สำรวจจิตและทดสอบใจ เพื่อจะตอบแทนแต่ละคนตามความประพฤติของเขา”
เมื่ออ่านจบแล้ว ผู้อ่านเสริมว่า
พระวาจาของพระเจ้า
ขอขอบพระคุณพระเจ้า
8. ขับร้อง หรืออ่าน “เพลงสดุดี” ฝ่ายสัตบุรุษรับ “บทสร้อย
สร้อย
ผู้ที่วางใจในพระเจ้า ก็เป็นสุข
(เพลงที่ 16) ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของคนบาป
เพลงสดุดี
สดด 1:1-2, 3, 4 และ 6
ก. ผู้ชอบธรรมย่อมเป็นสุข
เขาไม่เดินตามคำแนะนำของคนชั่ว
ไม่ยืนในทางของคนบาป
ไม่นั่งร่วมกับคนชอบเยาะเย้ยผู้อื่น
แต่ชื่นชมในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ท่องบ่นธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งวันทั้งคืน

ข. เขาเป็นเหมือนต้นไม้ปลูกไว้ริมลำธาร
ออกผลตามฤดูกาล ใบเขียวสด ไม่เหี่ยวแห้ง
เขาคิดจะทำการใดก็สำเร็จทุกประการ

ค. ส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้นเลย
เขาเป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจัดกระจายไป
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคุ้มครองทางของผู้ชอบธรรม
แต่ทางของคนชั่วจะพินาศ
10. ต่อไปขับร้องบท “อัลเลลูยา” หรือเพลงอื่น
(เพลงที่ 83) ขอสรรเสริญเยินยอพระองค์ ราชาธิราชผู้ทรงเกียรตินิรันดร
ก่อนพระวรสาร
เทียบ ลก 8:15
ผู้ที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ และบังเกิดผลด้วยความพากเพียรย่อมเป็นสุข
ระหว่างนั้นหากใช้กำยาน พระสงฆ์ตักกำยานใส่เต้ากำยาน
แล้วสังฆานุกรผู้มีหน้าที่ประกาศพระวรสารโค้งคำนับ ขอพรจากพระสงฆ์ กล่าวเบาๆ ว่า
ขอคุณพ่ออวยพรข้าพเจ้า
พระสงฆ์ตอบเบาๆ ว่า
ขอให้พระเจ้าอยู่กับใจและปากของท่าน
เพื่อประกาศพระวรสารอย่างเหมาะสม
เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
สังฆานุกรตอบเบาๆ ว่า
อาเมน
หากไม่มีสังฆานุกร พระสงฆ์หันไปยังพระแท่นบูชา โค้งคำนับ กล่าวเบาๆ ว่า
ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ โปรดชำระใจและปากข้าพเจ้า
เพื่อประกาศพระวรสารอย่างเหมาะสม
12. ครั้นแล้ว สังฆานุกรหรือพระสงฆ์เดินไปที่บรรณฐาน ผู้ช่วยอื่นๆ (ถือกำยานและเทียน สุดแต่กรณี) เดินไปพร้อมกัน ผู้ประกาศพระวรสารกล่าวว่า
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
สังฆานุกร หรือพระสงฆ์กล่าวต่อไปว่า
บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญ….
ระหว่างนั้น สังฆานุกรหรือพระสงฆ์ ทำเครื่องหมายกางเขนบนหนังสือ บนหน้าผาก ปาก และหน้าอก
ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ พระเจ้าข้า
หากใช้กำยาน สังฆานุกรหรือพระสงฆ์ ถวายกำยานให้แก่หนังสือ แล้วอ่านพระวรสาร
บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
ลก 16:19-31
%paraเวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับพวกฟารีสีว่า

%para“เศรษฐีผู้หนึ่งแต่งกายหรูหราด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีราคาแพง จัดงานเลี้ยงใหญ่ทุกวัน คนยากจนผู้หนึ่งชื่อลาซารัส นอนอยู่ที่ประตูบ้านของเศรษฐีผู้นั้น เขามีบาดแผลเต็มตัว อยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐี มีแต่สุนัขมาเลียแผลของเขา วันหนึ่ง คนยากจนผู้นี้ตาย ทูตสวรรค์นำเขาไปอยู่ในอ้อมอกของอับราฮัม เศรษฐีคนนั้นก็ตายเช่นเดียวกัน และถูกฝังไว้

%paraเศรษฐีซึ่งกำลังถูกทรมานอยู่ในแดนผู้ตาย แหงนหน้าขึ้นมองเห็นอับราฮัมแต่ไกล และเห็นลาซารัสอยู่ในอ้อมอก จึงร้องตะโกนว่า ‘ท่านพ่ออับราฮัม จงสงสารลูกด้วย กรุณาส่งลาซารัสให้ใช้ปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นให้ลูกสดชื่นขึ้นบ้าง เพราะลูกกำลังทุกข์ทรมานอย่างสาหัสในเปลวไฟนี้’ แต่อับราฮัมตอบว่า ‘ลูกเอ๋ย จงจำไว้ว่า เมื่อยังมีชีวิต ลูกได้รับแต่สิ่งดีๆ ส่วนลาซารัสได้รับแต่สิ่งเลวๆ บัดนี้เขาได้รับการบรรเทาใจที่นี่ ส่วนลูกต้องรับทรมาน ยิ่งกว่านั้น ยังมีเหวใหญ่ขวางอยู่ระหว่างเราทั้งสอง จนใครที่ต้องการจะข้ามจากที่นี่ไปหาลูกก็ข้ามไปไม่ได้ และผู้ที่ต้องการจะข้ามจากด้านโน้นมาหาเรา ก็ข้ามมาไม่ได้ด้วย’

%paraเศรษฐีจึงพูดว่า ‘ท่านพ่อ ลูกอ้อนวอนให้ท่านส่งลาซารัสไปยังบ้านบิดาของลูก เพราะลูกยังมีพี่น้องอีกห้าคน ขอให้ลาซารัสเตือนเขาอย่าให้มายังสถานที่ทรมานแห่งนี้เลย’ อับราฮัมตอบว่า ‘พี่น้องของลูกมีโมเสสและบรรดาประกาศกอยู่แล้ว ให้เขาเชื่อฟังท่านเหล่านั้นเถิด’ แต่เศรษฐีพูดว่า ‘มิใช่เช่นนั้น ท่านพ่ออับราฮัม ถ้าใครคนหนึ่งจากบรรดาผู้ตายไปหาเขา เขาจึงจะกลับใจ’ อับราฮัมตอบว่า ‘ถ้าเขาไม่เชื่อฟังโมเสสและบรรดาประกาศก แม้ใครที่กลับคืนชีวิตจากบรรดาผู้ตายเตือนเขา เขาก็จะไม่เชื่อ’ ”
13. เมื่ออ่านจบแล้ว สังฆานุกรหรือพระสงฆ์ กล่าวว่า
พระวาจาของพระเจ้า
ขอพระคริสตเจ้า ทรงพระเจริญเทอญ
ครั้นแล้ว สังฆานุกรหรือพระสงฆ์ กราบหนังสือ พลางกล่าวเบาๆ ว่า
ขอพระวรสารที่อ่านแล้ว บันดาลให้เราแคล้วจากมลทิน
14. จากนั้น พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา ซึ่งต้องมีทุกวันอาทิตย์ และวันฉลองบังคับ ส่วนวันอื่นๆ ก็ควรมี
16. ต่อจากนั้นกล่าว “บทภาวนาของมวลชน
ภาคบูชาขอบพระคุณ
ก. เตรียมเครื่องบูชา
17. หลังจากนั้นเริ่ม “เพลงเตรียมเครื่องบูชา” ระหว่างนั้น ผู้ช่วยพิธีนำผ้ารองแผ่นศีล (Corporale) ผ้าเช็ดถ้วยเหล้าองุ่น (Purificatorium) และหนังสือพิธีมาวางบนพระแท่นบูชา
18. เพื่อแสดงว่า สัตบุรุษมีส่วนร่วมในการถวายบูชา ควรให้เขานำแผ่นศีล (Hostia) และเหล้าองุ่น ซึ่งจะใช้ในพิธี หรือนำทานอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับพระศาสนจักรและคนจนมาถวายก็ได้
19. พระสงฆ์ยืนอยู่ที่พระแท่นบูชา รับแผ่นศีลในจานรองแผ่นศีล ยกขึ้นเหนือพระแท่นบูชาเล็กน้อย กล่าวว่า
ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลก ขอถวายพระพร
พระองค์มีพระทัยเมตตา ประทานปัง
ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้
อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์
และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิต
พระสงฆ์วางแผ่นศีลในจานรองลงบนผ้ารองศีล ถ้าไม่ร้องเพลง “เตรียมเครื่องบูชา” พระสงฆ์สวดบทดังกล่าวข้างต้นนี้ดังๆ ก็ได้
ในกรณีนี้สัตบุรุษอาจตอบ
ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร
20. สังฆานุกรหรือพระสงฆ์ รินน้ำเล็กน้อยปนเหล้าองุ่นในถ้วย กล่าวเบาๆ ว่า
ดั่งน้ำและเหล้าองุ่นที่ผสมเข้าด้วยกัน
อันเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์นี้
ขอพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้ร่วมในพระเทวภาพของพระคริสตเจ้า
ผู้ทรงถ่อมองค์มารับสภาพมนุษย์
21. ครั้นแล้ว พระสงฆ์ยกถ้วยเหล้าองุ่นเหนือพระแท่นบูชาเล็กน้อย กล่าวเบาๆ ว่า
ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลก ขอถวายพระพร
พระองค์มีพระทัยเมตตา ประทานเหล้าองุ่น
ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้
อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์
และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่ม ชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย
ต่อจากนั้น พระสงฆ์วางถ้วยเหล้าองุ่นลงบนผ้ารองศีล
สัตบุรุษตอบว่า
ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร
22. ครั้นแล้ว พระสงฆ์โค้งคำนับ กล่าวเบาๆ ว่า
ข้าแต่พระเจ้า
โปรดทรงพระกรุณายอมรับข้าพเจ้าทั้งหลาย
ผู้ตรมตรอมถ่อมตน และโปรดให้การถวายบูชา
ของข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ เป็นที่พอพระทัยเทอญ
23. พระสงฆ์ถวายกำยานให้เครื่องบูชาและพระแท่นบูชา สุดแต่กรณี
ครั้นแล้วสังฆานุกรหรือผู้ช่วยพิธีถวายกำยานให้พระสงฆ์และสัตบุรุษ
24. อันดับต่อไป พระสงฆ์ยืนที่ปลายพระแท่นบูชา ล้างมือ กล่าวเบาๆ ว่า
โปรดชำระล้างความผิดและบาปของข้าพเจ้า ให้หมดสิ้นไปเถิดพระเจ้าข้า
25. ทุกคนยืน
พระสงฆ์ยืนกลางพระแท่นบูชา หันไปทางสัตบุรุษ กางแขนเล็กน้อยหรือพนมมือ กล่าวว่า
พี่น้อง จงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
ทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
สัตบุรุษตอบว่า
ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์
ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเรา และพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญ
26.ครั้นแล้ว พระสงฆ์พนมมือกล่าว “บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา
บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา
โปรดเถิด พระเจ้าข้า
โปรดทรงให้สักการบูชานี้บันดาลความศักดิ์สิทธิ์
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มุ่งมั่นมัธยัสถ์ตน
เพื่อการปฏิบัติกิจกรรมภายนอกประจำเทศกาลมหาพรต
บังเกิดผลในจิตใจอย่างถาวรด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จบแล้ว สัตบุรุษตอบว่า
อาเมน
ข. บทขอบพระคุณ
บทขอบพระคุณที่ 2
บทนำขอบพระคุณที่ 2
104. เมื่อเริ่ม “บทขอบพระคุณ” พระสงฆ์กางแขนเล็กน้อยหรือพนมมือ กล่าวว่า
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง
และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาล
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
อาศัยพระปิยบุตร เยซูคริสตเจ้า
พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งโดยพระวจนาตถ์ คือองค์พระบุตร
ซึ่งพระองค์ทรงส่งมากอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น
พระบุตรนี้ทรงรับสภาพมนุษย์ด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า
ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี
ทรงรับทุกข์ทรมานบนไม้กางเขน เพื่อทำลายความตาย ให้การกลับคืนชีพได้ปรากฏ
ทั้งนี้ เพื่อให้พระประสงค์สำเร็จไป
จะได้นำประชากรศักดิ์สิทธิ์ มาเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงประกาศสดุดีพระสิริรุ่งโรจน์
พร้อมกับเทพนิกร และบรรดานักบุญโดยพร้อมเพรียงกันว่า ดังนี้
บทนำขอบพระคุณที่ 4
117.
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้า
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง
ที่จะขอบพระคุณพระองค์
ควรยิ่งแล้วที่จะถวายพระเกียรติ
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงชีวิตเที่ยงแท้แต่ผู้เดียว
ทรงดำรงอยู่นิรันดรก่อนกาลเวลา
ทรงรังสีอันเจิดจ้ามิอาจเข้าถึงได้
พระองค์ทรงความดีล้ำเลิศ เป็นบ่อเกิดชีวิต
ทรงเนรมิตสรรพสิ่งให้เปี่ยมด้วยพระพรนานัปการ
สิ่งสร้างทั้งหลายจะได้ชื่นชมในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์
ดังนั้น เทพนิกรสุดคณนา
พากันเฝ้ารับใช้เฉพาะพระพักตร์อยู่ทุกทิวาราตรี
ชื่นชมพระบารมีและถวายพระเกียรติมิหยุดยั้ง
ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกับสรรพสิ่งสร้างในโลก
ประสานเสียงแซ่ซ้องถวายพระพร
พร้อมกับทวยเทพทั้งปวง ว่าดังนี้
บทนำขอบพระคุณเพื่อการคืนดี แบบที่ 1
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง
และเป็นมิ่งมงคลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอบพระคุณ
สรรเสริญพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
พระองค์ทรงเรียกข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ตลอดเวลา
ให้มีชีวิตใหม่และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงความรักและเมตตา
ทรงพร้อมเสมอที่จะประทานอภัย
ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นคนบาป
พระองค์จึงทรงเชื้อเชิญข้าพเจ้าทั้งหลายให้วางใจในพระเมตตา
ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ละเมิดพันธสัญญากับพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่า
พระองค์ก็มิได้ทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลาย
แต่ทรงผูกมัดพระองค์กับมนุษยชาติอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
โดยความสัมพันธ์ที่มิอาจทำลายได้
อาศัยพระบุตรของพระองค์
พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
บัดนี้ เป็นเวลาที่ประชากรของพระองค์จะกลับมาหาพระองค์
เพื่อรับการฟื้นฟูชีวิตในพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์
%para บัดนี้เป็นเวลาแห่งพระหรรษทานและการคืนดี
พระองค์ทรงเชื้อเชิญข้าพเจ้าทั้งหลายให้รับใช้มวลมนุษย์
โดยเปิดใจรับพระจิตเจ้าอย่างสมบูรณ์
%para ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงร่วมกับบรรดาชาวสวรรค์
ขอบพระคุณพระองค์
ประกาศสดุดีพระฤทธานุภาพแห่งความรักของพระองค์
ผู้ประทานความรอดพ้นทางพระคริสตเจ้า
และขับร้องสรรเสริญพระองค์โดยพร้อมเพรียงกัน ว่าดังนี้
บทนำขอบพระคุณเพื่อการคืนดี แบบที่ 2
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
ข้าพเจ้าทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์
ในการที่พระองค์ประทับอยู่และทรงประกอบภารกิจ
แห่งความรอดพ้นในโลก
เดชะพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบว่า ท่ามกลางความขัดแย้ง
และความแตกแยก พระองค์ทรงโน้มนำจิตใจข้าพเจ้า
ทั้งหลายให้แสวงหาสันติภาพ
%para อาศัยพระจิตเจ้า พระองค์ทรงเปลี่ยนจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย
ให้ผู้ที่เป็นศัตรู รู้จักเจรจาปรองดองกัน
ให้ผู้ที่บาดหมาง รู้จักจับมือคืนดีกัน
ให้ประชาชาติร่วมกันแสวงหาหนทางแห่งสันติ
ให้ความเข้าใจกัน ขจัดความขัดแย้ง
ให้เมตตาธรรม ขจัดความเกลียดชัง
ให้การอภัย ขจัดความอาฆาตเคียดแค้น
%para ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงขอบพระคุณ
สรรเสริญพระองค์มิหยุดยั้ง ขอร่วมกับบรรดาทูตสวรรค์
ขับร้องประกาศสดุดีพระสิริรุ่งโรจน์เป็นนิจกาล ว่าดังนี้
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า แบบที่ 1
การเสด็จมาของพระคริสตเจ้า
29. บทนำขอบพระคุณนี้ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ตั้งแต่วันอาทิตย์แรกจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม
และยังใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณอื่นในเทศกาลเดียวกันที่ไม่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะ
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
พระองค์ท่านนี้ เมื่อเสด็จมาครั้งแรกบังเกิดเป็นมนุษย์
ทรงปฏิบัติภารกิจตามที่ทรงสัญญาไว้ให้สำเร็จลุล่วงไป
เบิกทางให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดตลอดกาล
เมื่อจะเสด็จมาอีกอย่างรุ่งโรจน์
ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รับพระหรรษทาน
ตามที่ทรงสัญญาไว้ ดังที่กำลังตั้งใจรอคอยอยู่นี้
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า แบบที่ 2
การรอรับเสด็จพระคริสตเจ้า
30. บทนำขอบพระคุณนี้ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ตั้งแต่ วันที่ 17 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม และยังใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณอื่นในเทศกาลเดียวกันที่ไม่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะ
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
พระองค์ท่านนี้คือผู้ที่ประกาศกทั้งมวล
กล่าวพยากรณ์ไว้แต่โบราณกาลว่าจะเสด็จมา
พระมารดาพรหมจารีทรงรับไว้ในครรภ์
ด้วยความรักเสน่หาสุดพรรณนา
ท่านยอห์นบัปติสต์ได้ประกาศว่าพระองค์ท่านกำลังจะเสด็จมา
และยังแนะนำให้รู้จัก เมื่อเสด็จมาแล้วด้วย
พระองค์ท่านโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความชื่นชมโสมนัส
เตรียมฉลองการสมภพ อันเป็นพระธรรมล้ำลึกนี้
เมื่อเสด็จมา จะได้พบข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังเฝ้าภาวนาอยู่
รอรับเสด็จพระองค์ท่าน
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
เทศกาลพระคริสตสมภพ แบบที่ 1
พระคริสตเจ้าองค์ความสว่าง
31. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันสมโภชพระคริสตสมภพ วันอัฐมวาร และวันระหว่างอัฐมวาร
แม้ในพิธีบูชาขอบพระคุณที่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะ
ยกเว้นในพิธีบูชาขอบพระคุณที่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะกล่าวถึงพระธรรมล้ำลึกของพระเยซูเจ้า
หรือพระบุคคลในพระตรีเอกภาพ และยังใช้ในวันธรรมดา เทศกาลพระคริสตสมภพ
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เมื่อพระวจนาตถ์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์
อันเป็นพระธรรมล้ำลึก ดวงปัญญาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
แลเห็นแสงสว่างอันเจิดจ้า
และรู้ว่าพระองค์ท่านทรงเป็นพระเจ้าที่มนุษย์แลเห็นได้
ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงรู้จักพระเจ้าที่มนุษย์ไม่อาจแลเห็น
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
(ถ้าใช้บทขอบพระคุณที่ 1 ให้กล่าวบท “ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกัน” ตามหมายเลข 86 ในพิธีบูชาขอบพระคุณวันเตรียมสมโภช และในคืนวันสมโภชพระคริสตสมภพให้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันเฉลิมฉลองคืนศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง” ส่วนในวันอื่น ให้กล่าวเสมอว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันเฉลิมฉลองวันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง” จนถึงวันสุดท้ายในอัฐมวาร)
เทศกาลพระคริสตสมภพ แบบที่ 2
พระบุตรทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อฟื้นฟูทุกสิ่ง
32. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันสมโภชพระคริสตสมภพ วันอัฐมวาร และวันระหว่างอัฐมวาร
แม้ในพิธีบูชาขอบพระคุณที่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะ
ยกเว้นในพิธีบูชาขอบพระคุณที่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะกล่าวถึงพระธรรมล้ำลึกของพระเยซูเจ้า
หรือพระบุคคลในพระตรีเอกภาพ และในวันธรรมดา เทศกาลพระคริสตสมภพ
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
ในเทศกาล หรือ (วันสมโภช)พระคริสตสมภพ
อันเป็นมิ่งมงคลนี้ องค์พระวจนาตถ์ที่มนุษย์ไม่อาจแลเห็น ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้แลเห็น
พระองค์ท่านทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา
ประสูติจากพระมารดาในกาลเวลา
เพื่อทรงยกสรรพสิ่งที่ตกต่ำให้คืนสู่สภาพเดิม
นำมนุษยชาติที่หลงไปให้กลับเข้ามาในทางสวรรค์
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
(ถ้าใช้บทขอบพระคุณที่ 1 ให้กล่าวบท “ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกัน” ตามหมายเลข 86 ในพิธีบูชาขอบพระคุณวันเตรียมสมโภช
และในคืนวันสมโภชพระคริสตสมภพให้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันเฉลิมฉลองคืนศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง”
ส่วนในวันอื่น ให้กล่าวเสมอว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันเฉลิมฉลองวันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง” จนถึงวันสุดท้ายในอัฐมวาร)
เทศกาลพระคริสตสมภพ แบบที่ 3
พระบุตรทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้มนุษย์เป็นบุตรพระเจ้า
33. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันสมโภชพระคริสตสมภพ วันอัฐมวาร และวันระหว่างอัฐมวาร
แม้ในพิธีบูชาขอบพระคุณที่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะ
ยกเว้นในพิธีบูชาขอบพระคุณที่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะกล่าวถึงพระธรรมล้ำลึกของพระเยซูเจ้า
หรือพระบุคคลในพระตรีเอกภาพ และในวันธรรมดา เทศกาลพระคริสตสมภพ
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
การที่พระองค์ท่านทรงบังเกิดในวันนี้
เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
ทำให้มนุษย์หลุดพ้นสภาพการเป็นทาส
ขณะที่พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ผู้อ่อนแอ
ก็ทรงบันดาลให้มนุษย์ผู้รู้ตาย ได้รับศักดิ์ศรีสูงส่ง
ทั้งจะได้ดำรงชีวิตสถิตสถาพรร่วมกับพระองค์ด้วย
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
(ถ้าใช้บทขอบพระคุณที่ 1 ให้กล่าวบท “ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกัน” ตามหมายเลข 86 ในพิธีบูชาขอบพระคุณวันเตรียมสมโภช และในคืนวันสมโภชพระคริสตสมภพให้กล่าวว่า“ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันเฉลิมฉลองคืนศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง” ส่วนในวันอื่น ให้กล่าวเสมอว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันเฉลิมฉลองวันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง” จนถึงวันสุดท้ายในอัฐมวาร)
วันสมโภชพระคริสตเจ้าทรงแสดงองค์
พระคริสตเจ้าองค์ความสว่างส่องนานาชาติ
34. บทนำขอบพระคุณนี้ใช้ในวันสมโภชพระคริสตเจ้าทรงแสดงองค์ และยังใช้ได้ในวันต่างๆ หลังวันสมโภชพระคริสตเจ้าทรงแสดงองค์ จนถึงวันเสาร์ก่อนวันฉลองพระคริสตเจ้าทรงรับพิธีล้าง
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
วันนี้ พระองค์ทรงเผยแสดงให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้เห็นแผนการกอบกู้มนุษยชาติในองค์พระคริสตเจ้า
ผู้ทรงเป็นความสว่างส่องนานาชาติ
เมื่อพระองค์ท่านทรงแสดงองค์ในรูปมนุษย์ผู้รู้ตาย
ก็ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับชีวิตมิรู้ตาย
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
(ในวันสมโภช ถ้าใช้บทขอบพระคุณที่ 1 ให้กล่าวบท “ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกัน” ตามหมายเลข 87)
เทศกาลมหาพรต แบบที่ 1
ความหมายฝ่ายจิตของเทศกาลมหาพรต
35. บทนำขอบพระคุณนี้ใช้ในเทศกาลมหาพรต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาทิตย์ที่ไม่มีบทนำขอบพระคุณอื่นที่เหมาะสมกว่า
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
ทุกๆ ปีพระองค์ประทานโอกาสให้คริสตชน
เตรียมฉลองปัสกาด้วยความยินดีโดยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์
เมื่อแต่ละคนบำเพ็ญศาสนกิจ
ประกอบกิจเมตตาปรานีโดยขะมักเขม้นยิ่งขึ้น
อีกทั้งรับศีลศักดิ์สิทธิ์อันนำชีวิตใหม่มาให้แล้ว
จะได้รับพระหรรษทานบันดาลให้เป็นบุตรของพระองค์ โดยสมบูรณ์
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
เทศกาลมหาพรต แบบที่ 2
การใช้โทษบาป
36. บทนำขอบพระคุณนี้ใช้ในเทศกาลมหาพรต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาทิตย์ที่ไม่มีบทนำขอบพระคุณอื่นที่เหมาะสมกว่า
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
พระองค์ทรงกำหนดเวลาพิเศษ
ให้บรรดาบุตรของพระองค์ตัดกิเลส ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์
รู้จักใช้สิ่งอนิจจังในโลกนี้อย่างถูกต้อง
โดยมีใจจดจ่อกับสมบัติอันถาวรในโลกหน้า
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
เทศกาลมหาพรต แบบที่ 3
ผลการรู้จักประมาณตน
37. บทนำขอบพระคุณนี้ใช้ในวันธรรมดาในเทศกาลมหาพรต และในวันที่ต้องบำเพ็ญพรตอดอาหาร
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
พระองค์มีพระประสงค์ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณ
โดยละเว้นสิ่งฟุ่มเฟือย ปราบความเห็นแก่ตัว
จุนเจือผู้ขัดสน บำเพ็ญตนมีเมตตากรุณา
ตามแบบอย่างของพระองค์
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
เทศกาลมหาพรต แบบที่ 4
ผลการบำเพ็ญพรตอดอาหาร
38. บทนำขอบพระคุณนี้ใช้ในวันธรรมดาในเทศกาลมหาพรต และในวันที่ต้องบำเพ็ญพรตอดอาหาร
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญพรตอดอาหาร
พระองค์ทรงช่วยตัดกิเลสให้ลดลง
ทรงยกจิตใจให้สูงส่ง
ประทานรางวัลและพละกำลังให้มั่นคง
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
อาศัยพระบารมี เทพนิกรร่วมกันแซ่ซ้อง
สรรเสริญพระบรมเดชานุภาพ
ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้น ว่าดังนี้
เทศกาลมหาพรต หญิงชาวสะมาเรีย
หญิงชาวสะมาเรีย
บทนำขอบพระคุณนี้ใช้ในวันอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ปี A
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง
และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาล
ณ ทุกสถานแห่งหน เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
พระคริสตเจ้าทรงขอน้ำดื่มจากหญิงชาวสะมาเรีย
เพื่อประทานความเชื่อแก่นาง
นางจึงกระหายอยากมีความเชื่อในพระองค์อย่างแรงกล้า
ซึ่งจุดไฟความรักร้อนแรงในจิตใจของนาง
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงขอบพระคุณพระองค์
และประกาศสรรเสริญพระมหิธานุภาพ
พร้อมกับเหล่าชาวสวรรค์ ว่าดังนี้
เทศกาลมหาพรต คนตาบอดแต่กำเนิด
คนตาบอดแต่กำเนิด
บทนำขอบพระคุณนี้ใช้ในวันอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ปี A
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง
และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาล
ณ ทุกสถานแห่งหน เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์เพื่อทรงนำมนุษยชาติ
ที่ดำเนินชีวิตในความมืดมารับแสงสว่างแห่งความเชื่อ
อาศัยศีลล้างบาปที่นำชีวิตใหม่มาให้
พระองค์ทรงปลดปล่อยมนุษย์ที่เป็นทาสของบาปดั้งเดิม
ให้มารับศักดิ์ศรีเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์
เพราะเหตุนี้สวรรค์และแผ่นดิน
จึงร่วมใจขับร้องบทเพลงใหม่
ข้าพเจ้าทั้งหลายสรรเสริญพระเดชานุภาพ
พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์มิหยุดยั้ง ว่าดังนี้
เทศกาลมหาพรต ลาซารัส
ลาซารัส
บทนำขอบพระคุณนี้ใช้ในวันอาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ปี A
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง
และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาล
ณ ทุกสถานแห่งหน เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
พระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้เหมือนข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทรงกันแสงอาลัยถึงลาซารัสพระสหาย
ในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้านิรันดร
ทรงปลุกเขาให้กลับคืนชีพ
พระองค์ทรงสงสารมนุษยชาติ
จึงทรงใช้ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ นำเขามารับชีวิตใหม่
อาศัยพระบารมีของพระองค์ท่าน
บรรดาทูตสวรรค์กราบนมัสการพระเดชานุภาพ
ด้วยความชื่นชมยินดีตลอดนิรันดร
ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมเสียงกับชาวสวรรค์เหล่านั้น ว่าดังนี้
พระคริสตเจ้าทรงรับทรมาน แบบที่ 1
อานุภาพแห่งไม้กางเขน
39. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ตลอดสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต และในพิธีบูชาขอบพระคุณที่กล่าวถึงพระธรรมล้ำลึกแห่งพระทรมานของพระคริสตเจ้าและไม้กางเขน
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
องค์พระบุตรทรงรับทรมานเพื่อกอบกู้โลก
โปรดให้มวลมนุษย์สรรเสริญพระเดชานุภาพ
เพราะเมื่อพระองค์ท่านทรงชนะบาปและความตาย
บนไม้กางเขน ก็ทรงแสดงองค์เป็นพระตุลาการผู้เกรียงไกร
พิพากษาโลกด้วยอานุภาพยิ่งใหญ่แห่งไม้กางเขน
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
พระคริสตเจ้าทรงรับทรมาน แบบที่ 2
ชัยชนะแห่งพระทรมาน
40. บทนำขอบพระคุณนี้ใช้ในวันจันทร์ อังคาร พุธ ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
วันที่พระคริสตเจ้าทรงรับทรมานเพื่อไถ่กู้โลก
และกลับคืนพระชนมชีพอย่างรุ่งโรจน์ใกล้เข้ามาแล้ว
เป็นวันที่ทรงชนะศัตรูผู้หยิ่งจองหองดั้งเดิม
เป็นวันเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึก
แห่งการไถ่กู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
อาศัยพระบารมี บรรดาเทพนิกรร่วมกันชื่นชมยินดี
กราบนมัสการเฉพาะพระพักตร์เป็นนิจนิรันดร์
ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมเสียงกับชาวสวรรค์เหล่านั้น
พร้อมกันน้อมเกล้าสดุดี สรรเสริญพระองค์ ว่าดังนี้
เทศกาลปัสกา แบบที่ 1
พระธรรมล้ำลึกปัสกา
41. บทนำขอบพระคุณนี้ใช้ในวันเตรียมสมโภชปัสกา วันสมโภชปัสกาและตลอดอัฐมวารปัสกา
(วันเตรียมสมโภชปัสกาให้กล่าวว่า “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คืน มงคลนี้
ในพิธีบูชาขอบพระคุณอื่น ให้กล่าวว่า “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ วัน มงคลนี้”)
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
ที่จะแซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์ตลอดกาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ วันมงคลนี้ หรือ (คืนมงคลนี้)
เมื่อพระคริสตเจ้า องค์ปัสกาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทรงถวายองค์เป็นยัญบูชา
พระองค์ท่านคือลูกแกะบูชายัญแท้จริง
ทรงลบล้างบาปของโลก ยอมพลีพระชนม์เป็นยัญบูชา
บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรอดตาย
เมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพ ก็ทรงบันดาลให้มีชีวิตใหม่
ดังนั้น พระศาสนจักรทั่วโลกร่วมกันชื่นชมโสมนัส
ฉลองปัสกาทั่วหน้ากัน อีกทั้งทวยเทพเทวา
ก็พร้อมกันถวายพระเกียรติสดุดีเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
เทศกาลปัสกา แบบที่ 2
ชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า
42. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในเทศกาลปัสกา
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
ที่จะแซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์ตลอดกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อพระคริสตเจ้า องค์ปัสกาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทรงถวายองค์เป็นยัญบูชา
พระองค์ท่านทรงบันดาลให้บุตรแห่งความสว่าง
ได้รับชีวิตนิรันดร ทรงเปิดประตูสวรรค์รับศรัทธาชน
เหตุว่า พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ให้รอดพ้น และทรงกลับคืนพระชนม์
ก็ทรงบันดาลให้มนุษย์ทั้งหลายกลับคืนชีพด้วย
ดังนั้น พระศาสนจักรทั่วโลกร่วมกันชื่นชมโสมนัส
ฉลองปัสกาทั่วหน้ากัน อีกทั้งทวยเทพเทวา
ก็พร้อมกันถวายพระเกียรติสดุดีเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
เทศกาลปัสกา แบบที่ 3
พระคริสตเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่และวอนขอพระบิดาแทนเรา
43. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในเทศกาลปัสกา
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง
และเป็นมิ่งมงคลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
ที่จะแซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์ตลอดกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อพระคริสตเจ้า องค์ปัสกาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทรงถวายองค์เป็นยัญบูชา
พระองค์ท่านยังทรงถวายองค์เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ตลอดเวลา
อีกทั้งทรงเป็นผู้วอนขอเฉพาะพระพักตร์แทนข้าพเจ้าทั้งหลาย
แม้นถวายองค์เป็นยัญบูชาแล้ว
พระองค์ท่านก็หาสิ้นพระชนม์ไม่
แม้นถูกประหารแล้ว ก็ยังทรงพระชนม์อยู่ตลอดไป
ดังนั้น พระศาสนจักรทั่วโลกร่วมกันชื่นชมโสมนัส
ฉลองปัสกาทั่วหน้ากัน อีกทั้งทวยเทพเทวา
ก็พร้อมกันถวายพระเกียรติสดุดีเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
เทศกาลปัสกา แบบที่ 4
พระธรรมล้ำลึกปัสกาฟื้นฟูทุกสิ่ง
44. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในเทศกาลปัสกา
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
ที่จะแซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์ตลอดกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อพระคริสตเจ้า องค์ปัสกาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทรงถวายองค์เป็นยัญบูชา
พระองค์ท่านทรงชนะบาปและความตาย
ทุกสิ่งที่เสื่อมเสียไป จึงได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่
แล้วมนุษย์ก็ได้รับชีวิตสมบูรณ์ในพระองค์ท่าน
ดังนั้น พระศาสนจักรทั่วโลกร่วมกันชื่นชมโสมนัส
ฉลองปัสกาทั่วหน้ากัน อีกทั้งทวยเทพเทวา
ก็พร้อมกันถวายพระเกียรติสดุดีเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
เทศกาลปัสกา แบบที่ 5
พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ถวายบูชาและเครื่องบูชา
45. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในเทศกาลปัสกา
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง
และเป็นมิ่งมงคลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
ที่จะแซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์ตลอดกาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อพระคริสตเจ้า องค์ปัสกาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทรงถวายองค์เป็นยัญบูชา
เมื่อพระองค์ท่านทรงถวายองค์บนไม้กางเขน
ก็ทรงทำให้การถวายบูชาในพันธสัญญาเดิมสำเร็จสมบูรณ์
เมื่อทรงมอบองค์เป็นสินไถ่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ก็ทรงเป็นทั้งแท่นบูชา เครื่องบูชา และผู้ถวายบูชา
ดังนั้น พระศาสนจักรทั่วโลกร่วมกันชื่นชมโสมนัส
ฉลองปัสกาทั่วหน้ากัน อีกทั้งทวยเทพเทวา
ก็พร้อมกันถวายพระเกียรติสดุดีเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ แบบที่ 1
พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
46. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ตั้งแต่วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ จนถึงวันเสาร์ก่อนวันสมโภชพระจิตเจ้า สำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณที่ไม่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะ
ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง
และเป็นมิ่งมงคล ที่จะขอบพระคุณพระองค์
ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เพราะว่า (วันนี้) พระเยซูเจ้า พระราชาผู้เกรียงไกร
ทรงพิชิตบาปและความตาย ได้เสด็จสู่สวรรค์
ทวยเทพเทวาพากันชื่นชมโสมนัส
พระองค์ท่านทรงเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
เป็นพระตุลาการและพระเจ้าแห่งสกลโลก
พระองค์ท่านมิได้ทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลาย
ผู้มีสภาพมนุษย์อันต่ำต้อย แต่ได้ประทานความหวังให้ไว้ว่า
เมื่อพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นศีรษะและบุตรคนแรก
เสด็จสู่สวรรค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นส่วนประกอบอื่นๆ แห่งพระวรกาย
ก็จะติดตามไปรับความรุ่งเรืองดุจเดียวกัน
ดังนั้น พระศาสนจักรทั่วโลกร่วมกันชื่นชมโสมนัส
ฉลองปัสกาทั่วหน้ากัน อีกทั้งทวยเทพเทวา
ก็พร้อมกันถวายพระเกียรติสดุดีเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
(ในวันสมโภช ถ้าใช้บทขอบพระคุณที่ 1 ให้กล่าวบท "ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกัน" ตามหมายเลข 86)
วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ แบบที่ 2
พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
47. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ตั้งแต่วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ จนถึงวันเสาร์ก่อนวันสมโภชพระจิตเจ้า สำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณที่ไม่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะ
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง
และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์
ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
หลังจากพระองค์ท่านทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ก็ทรงแสดงองค์ให้บรรดาศิษย์ได้เห็น
แล้วขณะที่เขากำลังเฝ้าชมพระบารมีอยู่นั้น
พระองค์ท่านก็เสด็จสู่สวรรค์
เพื่อทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
มีส่วนร่วมพระเทวภาพกับพระองค์ท่านด้วย
ดังนั้น พระศาสนจักรทั่วโลกร่วมกันชื่นชมโสมนัส
ฉลองปัสกาทั่วหน้ากัน อีกทั้งทวยเทพเทวา
ก็พร้อมกันถวายพระเกียรติสดุดีเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
(ในวันสมโภช ถ้าใช้บทขอบพระคุณที่ 1 ให้กล่าวบท "ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกัน" ตามหมายเลข 86)
วันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา แบบที่ 1
พระธรรมล้ำลึกปัสกาและประชากรของพระเจ้า
48. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
พระองค์ท่านทรงรับทรมาน
สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพ
ทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นอำนาจบาปและความตาย
มารับเกียรติรุ่งเรืองนี้
จนได้ชื่อว่าเป็นเชื้อชาติที่ได้รับเลือกสรร
เป็นสมณราชตระกูล เป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์
เป็นประชากรที่ทรงกอบกู้ไว้
เพื่อประกาศพระฤทธานุภาพไปทั่วทุกแห่งหน
ว่าได้ทรงเรียกข้าพเจ้าทุกคนให้พ้นความมืด
มารับความสว่างอันรุ่งโรจน์นี้
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
วันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา แบบที่ 2
พระธรรมล้ำลึกเรื่องความรอดพ้น
49. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
พระองค์ท่านทรงพระเมตตาต่อมนุษยชาติที่หลงไป
จึงทรงพระกรุณาเสด็จมาบังเกิดจากพระนางพรหมจารี
ทรงรับทรมานบนไม้กางเขน
ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นจากความตายนิรันดร
และเมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ก็ประทานชีวิตอันสถิตสถาพรให้อีกด้วย
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
วันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา แบบที่ 3
การใช้สภาพมนุษย์ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น
50. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
ข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมรับว่า
พระองค์ทรงพระอานุภาพเกรียงไกร
ถึงกับทรงส่งพระบุตรมาช่วยมนุษย์ผู้อ่อนแอ
ยิ่งกว่านั้น ยังทรงใช้ความอ่อนแอ
อันเป็นเหตุให้มนุษย์ต้องพินาศ
เป็นหนทางนำความรอดพ้นมาสู่มนุษย์
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
อาศัยพระบารมี บรรดาเทพนิกรร่วมกันชื่นชมยินดี
กราบนมัสการเฉพาะพระพักตร์เป็นนิจนิรันดร์
ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมเสียงกับชาวสวรรค์เหล่านั้น
พร้อมกันน้อมเกล้าสดุดี สรรเสริญพระองค์ ว่าดังนี้
วันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา แบบที่ 4
ประวัติศาสตร์ความรอดพ้น
51. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
เมื่อพระองค์ท่านทรงบังเกิด
ก็ทรงเปิดยุคใหม่ให้แก่โลก
เมื่อทรงรับทรมาน ก็ทรงทำลายบาปให้สูญสิ้นไป
เมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ก็ทรงเบิกทางเข้าสู่ชีวิตนิรันดร
เมื่อเสด็จกลับไปหาพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า
พระองค์ท่านก็ทรงเปิดสวรรค์ไว้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
วันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา แบบที่ 5
สิ่งสร้างทั้งมวลสดุดีพระเจ้า
52. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งในโลกให้แตกต่างกัน
ทรงจัดให้มีฤดูกาลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
ทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์
และทรงมอบสิ่งสร้างอันน่าพิศวงไว้ใต้อำนาจมนุษย์
ให้ปกครองดูแลแทนพระองค์
และเมื่อมนุษย์แลเห็นสิ่งสร้างน่าอัศจรรย์เหล่านี้
จะได้สรรเสริญพระองค์เสมอไป
อาศัยพระคริสตเจ้า ซึ่งฟ้าดินและทวยเทพเทวา
ร่วมกันสรรเสริญสดุดีมิหยุดยั้ง ว่าดังนี้
วันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา แบบที่ 6
หลักประกันสำหรับชีวิตนิรันดร
53. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
ข้าพเจ้าทั้งหลายดำรงชีวิตอยู่ในพระองค์
ทุกๆ วัน ได้รับพระกรุณาสำหรับชีวิตปัจจุบัน
อีกทั้งยังมีหลักประกันสำหรับชีวิตนิรันดรอีกด้วย
อาศัยพระจิตเจ้า พระองค์ทรงบันดาลให้พระคริสตเจ้า
ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย
ทรงเริ่มประทานพระพรแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ให้มีความหวังว่าจะกลับคืนชีพมารับชีวิตนิรันดรเช่นเดียวกัน
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงขอบพระคุณ
ประกาศสรรเสริญพระเดชานุภาพ
พร้อมกับเหล่าเทพเทวา ว่าดังนี้
วันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา แบบที่ 7
ความนอบน้อมเชื่อฟังของพระคริสตเจ้าช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น
54. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
พระองค์ทรงพระเมตตารักมนุษยชาติ
จึงทรงส่งพระบุตร พระผู้กอบกู้มารับสภาพมนุษย์
เหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายทุกประการ เว้นแต่บาป
เพื่อว่า พระองค์ทรงรักสิ่งใดในองค์พระบุตร
ก็ทรงรักสิ่งนั้นในข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย
พระหรรษทานที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สูญเสียไป
เพราะขาดความเชื่อฟัง
พระบุตรก็ทรงนำกลับคืนมา
เพราะความนอบน้อมเชื่อฟังของพระองค์ท่าน
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงขอบพระคุณ
ประกาศสรรเสริญพระเดชานุภาพ
พร้อมกับเหล่าเทพเทวา ว่าดังนี้
วันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา แบบที่ 8
พระตรีเอกภาพทรงรวบรวมพระศาสนจักรไว้ด้วยกัน
55. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันเทศกาลอาทิตย์ธรรมดา
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
มนุษย์เหินห่างจากพระองค์ไปเพราะทำบาป
พระองค์ก็ทรงพระกรุณาให้พระโลหิตของพระบุตร
และพระอานุภาพของพระจิตเจ้า
นำกลับมาให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อีกครั้งหนึ่ง
พระตรีเอกภาพทรงรวบรวมพระศาสนจักร
ให้เป็นพระกายของพระคริสตเจ้า
และพระวิหารของพระจิตเจ้า
จะได้ถวายพระเกียรติพระองค์
ผู้ทรงพระปรีชาเป็นนิจนิรันดร์
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
ศีลมหาสนิท แบบที่ 1
ศีลมหาสนิท ยัญบูชาตลอดกาล
56. บทนำขอบพระคุณนี้ใช้ในค่ำวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ และยังใช้ได้ในวันสมโภชพระกายและ พระโลหิตของพระคริสตเจ้า และในพิธีบูชาขอบพระคุณเทิดเกียรติศีลมหาสนิท
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
พระองค์ท่านทรงเป็นสมณะเที่ยงแท้นิรันดร
ทรงสถาปนายัญบูชาอันดำรงอยู่ตลอดกาล
ทรงเป็นบุคคลแรกที่พลีชีพเป็นบูชา
เพื่อบันดาลความรอดพ้น
ทั้งยังมีพระบัญชาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายบูชานี้
เป็นอนุสรณ์ถึงพระองค์ท่าน
พระกายที่ถวายเป็นบูชาเพื่อมนุษยชาติ
เป็นอาหารเพิ่มกำลังให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้มแข็ง
พระโลหิตที่หลั่งเพื่อมนุษยชาติ
เป็นเครื่องดื่มบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
ศีลมหาสนิท แบบที่ 2
ศีลมหาสนิท อนุสรณ์นิรันดรแห่งไม้กางเขน
57. บทนำขอบพระคุณนี้ใช้ในวันสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า และในพิธีบูชาขอบพระคุณ เทิดเกียรติศีลมหาสนิท
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง
และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาล
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
ในการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้ายกับบรรดาศิษย์
พระคริสตเจ้าทรงถวายองค์เป็นลูกแกะไร้มลทิน
เป็นยัญบูชาที่สบพระทัย เทิดพระเกียรติสรรเสริญพระองค์
เป็นอนุสรณ์นิรันดรแห่งไม้กางเขนอันนำความรอดพ้น
เมื่อคริสตชนรับศีลศักดิ์สิทธิ์ล้ำเลิศนี้
พระองค์ก็ทรงบันดาลให้ศักดิ์สิทธิ์
เพื่อมนุษย์ทั่วโลกจะได้ดำเนินชีวิต
มีความเชื่อและความรักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้ามายังโต๊ะศักดิ์สิทธิ์
เพื่อรับพระหรรษทาน
เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ละม้ายคล้ายพระองค์ยิ่งขึ้น
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
พระนางมารีย์พรหมจารี แบบที่ 1
พระนางมารีย์พรหมจารีเป็นพระมารดา
58. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันฉลองหรือระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารี โดยออกชื่อวันฉลองนั้นๆ
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
ในวันฉลองพระนางมารีย์พรหมจารี …(ออกชื่อวันฉลอง)…
ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระพรแซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์
เหตุว่า พระจิตเจ้าทรงบันดาลให้พระบุตร
ทรงปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนาง
ทั้งโปรดให้พรหมจรรย์ของพระนางยังคงบริสุทธิ์ผุดผ่อง
เมื่อให้กำเนิดองค์ความสว่างนิรันดร คือพระเยซูคริสตเจ้า
อาศัยพระบารมี เทพนิกรร่วมกันแซ่ซ้อง
สรรเสริญพระบรมเดชานุภาพ
ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้น ว่าดังนี้
พระนางมารีย์พรหมจารี แบบที่ 2
พระศาสนจักรใช้ถ้อยคำของพระนางมารีย์สรรเสริญพระเจ้า
59. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันฉลองหรือระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารี
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
ที่จะถวายพระพรสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงยกย่องบรรดานักบุญ
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะแซ่ซ้องพระกรุณา
ในโอกาสระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารี...(ออกชื่อวันฉลอง)...
เหตุว่า พระองค์ได้ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดิน
ทรงแผ่พระเมตตาไปทุกกาลสมัย
พระองค์ทอดพระเนตรมายังข้ารับใช้ผู้ต่ำต้อย
และอาศัยพระนาง พระองค์ประทานพระผู้กอบกู้มนุษยชาติ
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย คือพระบุตรเยซูคริสตเจ้า
อาศัยพระบารมี บรรดาเทพนิกรร่วมกันชื่นชมยินดี
กราบนมัสการเฉพาะพระพักตร์เป็นนิจนิรันดร์
ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมเสียงกับชาวสวรรค์เหล่านั้น
พร้อมกันน้อมเกล้าสดุดี สรรเสริญพระองค์ ว่าดังนี้
ทูตสวรรค์
พระเจ้าทรงรับเกียรติจากทูตสวรรค์
60. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันฉลองหรือระลึกถึงทูตสวรรค์
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดี
ที่ทรงมีเทพนิกรห้อมล้อม
เมื่อให้เกียรติทูตสวรรค์เหล่านี้
ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ถวายพระเกียรติแด่พระองค์
แสดงให้เห็นประจักษ์ว่า
พระองค์ทรงพระมหิทธานุภาพน่าสรรเสริญอย่างยิ่ง
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
อาศัยพระบารมี บรรดาเทพนิกรร่วมกันชื่นชมยินดี
กราบนมัสการเฉพาะพระพักตร์เป็นนิจนิรันดร์
ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมเสียงกับชาวสวรรค์เหล่านั้น
พร้อมกันน้อมเกล้าสดุดี สรรเสริญพระองค์ ว่าดังนี้
นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์
ภารกิจของนักบุญโยเซฟ
61. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันฉลองหรือระลึกถึงนักบุญโยเซฟ
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
ในวันฉลองนักบุญโยเซฟ
ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระพรแซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์
ที่ทรงเลือกบุรุษชอบธรรมผู้นี้
ให้เป็นภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี พระชนนีพระเจ้า
พระองค์ทรงตั้งข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์และรอบคอบผู้นี้
ให้เป็นหัวหน้าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
ทำหน้าที่บิดา ดูแลองค์พระบุตรเยซูคริสตเจ้า
ซึ่งพระจิตเจ้าทรงบันดาลให้ปฏิสนธิในครรภ์ของพระมารดา
อาศัยพระบารมี
เทพนิกรร่วมกันแซ่ซ้องสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพ
ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้น ว่าดังนี้
อัครสาวก แบบที่ 1
อัครสาวกเป็นผู้อภิบาลประชากรของพระเจ้า
62. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันฉลองอัครสาวก
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
พระองค์คือพระผู้อภิบาลสถิตนิรันดร
มิได้ทรงทอดทิ้งประชากรซึ่งเป็นเสมือนฝูงแกะของพระองค์
แต่ทรงแต่งตั้งบรรดาอัครสาวกให้ปกป้องรักษาไว้ตลอดมา
ท่านเหล่านี้จึงปฏิบัติงานแทนองค์พระบุตร
ปกครองดูแลปวงประชาของพระองค์สืบมาจนทุกวันนี้
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
อัครสาวก แบบที่ 2
อัครสาวกเป็นรากฐานของพระศาสนจักรและองค์พยาน
63. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันฉลองอัครสาวก
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
พระองค์ทรงแต่งตั้งบรรดาอัครสาวกเป็นรากฐาน
ให้พระศาสนจักรตั้งมั่น
เป็นเครื่องหมายแสดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในโลกนี้
จะได้สอนมนุษย์ให้รู้จักความจริง
อันเป็นหนทางนำไปสู่สวรรค์
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
นักบุญ แบบที่ 1
เกียรติรุ่งโรจน์ของบรรดานักบุญ
64. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันฉลองหรือระลึกถึงนักบุญต่างๆ และวันฉลองนามโบสถ์ ในวันสมโภชและวันฉลองนักบุญต่างๆ ถ้าไม่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะ
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
พระองค์ทรงได้รับเกียรติท่ามกลางบรรดานักบุญในสวรรค์
อันคุณความดีของนักบุญก็คือของประทานจากพระองค์
พระองค์โปรดให้ชีวิตของนักบุญเป็นแบบอย่าง
ให้ความสนิทสนมกับนักบุญเป็นบ่อเกิดแห่งพระหรรษทาน
ให้คำวอนขอของนักบุญเป็นการช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งหลาย
เมื่อมีบรรดานักบุญเป็นแบบอย่างและกำลังใจ
ข้าพเจ้าทั้งหลายจะสามารถออกไปสู้รบโดยไม่ท้อถอย
จนกว่าจะได้รับมงกุฎอันรุ่งโรจน์มิรู้โรยพร้อมกับท่านเหล่านั้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
นักบุญ แบบที่ 2
กิจการของบรรดานักบุญ
65. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันฉลองหรือระลึกถึงนักบุญต่างๆ และวันฉลองนามโบสถ์ ในวันสมโภชและวันฉลองนักบุญต่างๆ ถ้าไม่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะ
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
พระองค์โปรดให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของบรรดานักบุญ
บันดาลให้พระศาสนจักรเข้มแข็ง
และมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ
ทั้งทรงแสดงให้เห็นชัดด้วยว่าทรงรักข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างยิ่ง
นอกจากนั้น แบบอย่างของบรรดานักบุญ
ยังให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
คำวอนขอของท่านเหล่านั้น ยังคงอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้แผนการกอบกู้มนุษยชาติได้สำเร็จบริบูรณ์
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
นักบุญมรณสักขี
แบบอย่างการเป็นมรณสักขี
66. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันสมโภช วันฉลองหรือระลึกถึงนักบุญ (หรือบุญราศี) มรณสักขี
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
นักบุญ (บุญราศี)...มรณสักขี
ได้ถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์
ตามแบบอย่างพระคริสตเจ้า
การหลั่งโลหิตของบรรดามรณสักขี
แสดงให้เห็นพระมหิทธานุภาพ
ซึ่งบันดาลให้ผู้อ่อนแอมีกำลังเข้มแข็ง
สามารถเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
นักบุญจิตตาภิบาล
จิตตาภิบาลในพระศาสนจักร
67. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันสมโภช วันฉลองหรือระลึกถึงนักบุญจิตตาภิบาล
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
พระองค์โปรดให้พระศาสนจักร
มีความยินดีในโอกาสฉลองท่านนักบุญ.........
ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของท่าน
จะได้รับความรู้จากคำสั่งสอนของท่าน
และได้รับความช่วยเหลือจากคำวอนขอของท่าน
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
นักบุญพรหมจารี และนักพรต
ความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตที่ถวายแด่พระเจ้า
68. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในวันสมโภช วันฉลองหรือระลึกถึงนักบุญพรหมจารี และนักพรต
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายเฉลิมฉลองบรรดานักบุญ
ผู้ถวายตนแด่พระคริสตเจ้าเพื่อเห็นแก่อาณาจักรสวรรค์
นับเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์
ที่ทรงพระกรุณาเรียกมนุษย์ให้กลับคืนสู่ความศักดิ์สิทธิ์
เหมือนเมื่อทรงสร้างโลกแต่แรกเริ่ม
และให้ลิ้มรสพระพรแห่งเมืองสวรรค์ตั้งแต่ในโลกนี้
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
วันธรรมดา แบบที่ 1
พระคริสตเจ้าทรงบูรณะทุกสิ่ง
69. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณที่ไม่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะ และไม่อาจใช้บทนำขอบพระคุณของเทศกาล
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
ในองค์พระคริสตเจ้านี้ พระองค์พอพระทัยจะฟื้นฟูทุกสิ่งขึ้นใหม่
ให้ข้าพเจ้าทุกคนได้รับพระพรอันอุดมบริบูรณ์จากพระองค์ท่าน ถึงแม้ทรงมีพระธรรมชาติพระเจ้า
พระองค์ท่านก็ได้สละพระเกียรติถ่อมองค์ลง
หลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขน บันดาลให้สรรพสิ่งได้รับสันติ
ด้วยเหตุนี้ เมื่อทรงรับการเทิดทูนเหนือสิ่งสร้างทั้งมวลแล้ว
ก็เป็นเหตุให้มนุษย์ทุกคนที่ยอมอ่อนน้อมเชื่อฟังพระองค์
ได้รับความรอดพ้นตลอดนิรันดร
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
วันธรรมดา แบบที่ 2
ความรอดพ้นโดยทางพระคริสตเจ้า
70. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณที่ไม่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะ และไม่อาจใช้บทนำขอบพระคุณของเทศกาล
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
พระองค์ทรงสร้างมนุษย์มา เพราะพระทัยดี
ทรงลงพระอาชญา เพราะพระยุติธรรม
ทรงกอบกู้คืนมา เพราะพระเมตตา
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
อาศัยพระบารมี เทพนิกรร่วมกันแซ่ซ้องสรรเสริญ
พระบรมเดชานุภาพ
ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้น ว่าดังนี้
วันธรรมดา แบบที่ 3
การสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงสร้างและปฏิรูปมนุษย์
71. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณที่ไม่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะ และไม่อาจใช้บทนำขอบพระคุณของเทศกาล
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น อาศัยพระบุตรสุดที่รัก
พระองค์ทรงสร้างมนุษยชาติตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า
อีกทั้งทรงพระกรุณาปฏิรูปให้มีชีวิตใหม่
เหตุฉะนี้ สิ่งสร้างทั้งมวลจึงรับใช้พระองค์
มนุษย์ผู้ได้รับการกอบกู้พากันสรรเสริญพระองค์
บรรดานักบุญร่วมใจกันถวายพระพร
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
วันธรรมดา แบบที่ 4
การสรรเสริญเป็นพระพรจากพระเจ้า
72. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณที่ไม่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะ และไม่อาจใช้บทนำขอบพระคุณของเทศกาล
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
พระองค์มิได้ทรงมีความจำเป็นที่จะต้องรับคำสรรเสริญใดๆ
กระนั้นก็ดี ยังทรงพระกรุณา
โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอบพระคุณ
คำสดุดีมิได้เพิ่มพูนพระเกียรติ
แต่นำพระหรรษทานมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
วันธรรมดา แบบที่ 5
พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระคริสตเจ้า
73. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณที่ไม่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะ และไม่อาจใช้บทนำขอบพระคุณของเทศกาล
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกัน
เฉลิมฉลองการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านด้วยความรัก
ประกาศการกลับคืนพระชนมชีพด้วยความเชื่อมั่น
และคอยการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์ด้วยความหวังแน่วแน่
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
วันธรรมดา แบบที่ 6
พระธรรมล้ำลึกเรื่องความรอดพ้น
74. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณที่ไม่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะ และไม่อาจใช้ บทนำขอบพระคุณของเทศกาล
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
อาศัยพระปิยบุตรเยซูคริสตเจ้า
พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งโดยอาศัยพระวจนาตถ์ คือองค์พระบุตร ซึ่งพระองค์ทรงส่งมากอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น
พระบุตรนี้ทรงรับสภาพมนุษย์ด้วยพระอานุภาพพระจิตเจ้า
ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี
ทรงกางพระกรรับทุกข์ทรมาน เพื่อทำลายความตาย ให้การกลับคืนชีพได้ปรากฏ
ทั้งนี้ เพื่อให้พระประสงค์สำเร็จไป
จะได้นำประชากรศักดิ์สิทธิ์มาเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงประกาศสดุดีพระสิริรุ่งโรจน์
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญ
โดยพร้อมเพรียงกัน ว่าดังนี้
วันธรรมดา แบบที่ 7
พระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญากับมนุษย์
75. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณที่ไม่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะ และไม่อาจใช้บทนำขอบพระคุณของเทศกาล
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
พระเจ้าแห่งพันธสัญญาและสันติภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
พระองค์ทรงเรียกอับราฮัมให้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตน เพื่อแต่งตั้งเขาให้เป็นบิดาของชนทุกชาติ
พระองค์ทรงเรียกโมเสสให้ช่วยปลดปล่อยประชากร
ของพระองค์เป็นอิสระ และนำไปยังดินแดนแห่งพระสัญญา
เมื่อถึงเวลาที่กำหนด พระองค์ทรงส่งพระบุตร
มาพำนักอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อไถ่กู้ให้พ้นจากบาปและความตาย
พระองค์ประทานพระจิตเจ้า มาบันดาลให้ชนทุกชาติ ได้เป็นประชากรใหม่ชาติเดียวกัน
เพื่อสร้างพระอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้
ให้มนุษย์ทุกคนมีอิสรภาพ เป็นบุตรของพระองค์
โดยปฏิบัติตามบัญญัติแห่งความรักที่ทรงกำหนดไว้
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
วันธรรมดา แบบที่ 8
พระคริสตเจ้าผู้ทรงบรรเทาความทุกข์ยาก
76. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณที่ไม่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะ และไม่อาจใช้ บทนำขอบพระคุณของเทศกาล
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
ทั้งในยามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีสุขภาพดีหรือเจ็บไข้ได้ป่วย
และเมื่อมีความทุกข์หรือมีความยินดี
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
เมื่อพระคริสตเจ้าทรงพระชนม์อยู่ในโลกนี้
พระองค์ท่านเสด็จผ่านไปที่ใด ทรงกระทำแต่ความดี
ทรงบำบัดรักษาทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจของปีศาจ
แม้ทุกวันนี้ พระองค์ท่านยังทรงเป็นเสมือน
ชาวสะมาเรียผู้ใจดีเสด็จมาอยู่กับมวลมนุษย์
ที่มีความทุกข์ทั้งกายและใจ ทรงบรรเทาใจเขา
ให้มีความหวังว่าท่ามกลางความทุกข์อันมืดมิดในชีวิตนี้
เขาจะแลเห็นแสงสว่างแห่งชีวิต ที่พระบุตรผู้ทรงรับทรมาน
บนไม้กางเขน และกลับคืนพระชนมชีพทรงนำมาให้
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
วันธรรมดา แบบที่ 9
มนุษย์เป็นผู้ร่วมงานกับพระคริสตเจ้าในการเนรมิตโลก
77. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณที่ไม่มีบทนำขอบพระคุณเฉพาะ และไม่อาจใช้บทนำขอบพระคุณของเทศกาล
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงชีวิตแท้จริง
พระองค์ประทับอยู่ทั่วจักรวาล
และโดยเฉพาะในมนุษย์ที่ทรงสร้างขึ้นมา
ตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า
ให้เป็นเครื่องหมายแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์
พระองค์ทรงเรียกมนุษย์ให้ทำงานประจำวัน
ร่วมกับพระองค์ในแผนการเนรมิตสรรค์สร้าง
พระองค์ประทานพระจิตเจ้าแก่เขา
เพื่อเขาจะได้เป็นผู้สร้างความยุติธรรมและสันติภาพ
ในพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นมนุษย์ใหม่
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
ผู้ล่วงลับ แบบที่ 1
ความหวังที่จะกลับคืนชีพ
78. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับผู้ล่วงลับ
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
เพราะพระองค์ท่านทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นทุกข์เพราะจำเป็นต้องตาย
จึงมีความหวังจะได้กลับคืนชีพเป็นสุขสันต์
เมื่อตระหนักถึงพระสัญญาว่า
จะได้ชีวิตอมตะ ก็จะคลายความทุกข์
พระเจ้าข้า สำหรับผู้มีความเชื่อในพระองค์
ชีวิตมิได้สูญหาย แต่กลับกลายเป็นชีวิตใหม่
และเมื่อร่างกายในโลกนี้สลายไป
ก็จะพบที่พำนักนิรันดรในสวรรค์
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
ผู้ล่วงลับ แบบที่ 2
ชีวิตอมตะ
79. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับผู้ล่วงลับ
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
พระองค์ท่านทรงยอมสิ้นพระชนม์
เพื่อมนุษย์ทั้งหลายจะได้รอดพ้นจากความตาย
พระองค์ท่านทรงสละชีวิต
เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้มีชีวิตอยู่สำหรับพระองค์ตลอดไป
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
ผู้ล่วงลับ แบบที่ 3
พระคริสตเจ้าเป็นองค์ชีวิตของผู้ล่วงลับ
80. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับผู้ล่วงลับ
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
พระองค์ท่านคือความรอดพ้นของโลก
พระองค์ท่านคือชีวิตของมวลมนุษย์
และการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตาย
อาศัยพระบารมี เทพนิกรพากันแซ่ซ้อง
สรรเสริญพระบรมเดชานุภาพ
ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้น ว่าดังนี้
ผู้ล่วงลับ แบบที่ 4
ความรุ่งเรืองของการกลับคืนชีพ
81. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับผู้ล่วงลับ
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
ด้วยพระอานุภาพ พระองค์ประทานชีวิต
ด้วยพระญาณเอื้ออาทร
พระองค์ทรงปกครองข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยพระบัญชา
พระองค์ทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากบาป
ขณะที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกลับไปเป็นดินตามเดิม
ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ได้รับการกอบกู้
อาศัยการสิ้นพระชนม์ของพระบุตร
ก็ได้รับพระกรุณาให้กลับคืนชีพ
มารับความรุ่งเรืองเช่นเดียวกับพระคริสตเจ้า
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
ผู้ล่วงลับ แบบที่ 5
พระคริสตเจ้าทรงพิชิตความตาย
82. บทนำขอบพระคุณนี้ ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับผู้ล่วงลับ
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
ความตายเป็นผลจากบาปที่มนุษย์กระทำ
พระองค์จึงทรงพระกรุณาให้พระคริสตเจ้า
ทรงชัยเหนือความตาย
ไถ่มนุษย์ที่ถูกความตายครอบงำอยู่ให้รอดพ้น
และทรงเรียกกลับมาให้มีชีวิตใหม่ในพระองค์
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
วันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และวันศุกร์ต้นเดือน
พระหฤทัยของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นบ่อเกิดแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักร
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
พระองค์ท่านทรงรักมนุษย์สุดพรรณนา
ทรงมอบพระองค์เป็นบูชาบนไม้กางเขนเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย
ด้านข้างพระวรกายของพระองค์ที่ถูกแทง หลั่งโลหิตและน้ำ
เป็นสัญลักษณ์แห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักร
เพื่อมนุษย์ทุกคนที่ได้รับเชิญให้เข้ามาสู่พระหฤทัยที่เผยอยู่
จะได้ตักตวงความรอดพ้นจากพุน้ำนิรันดรแห่งนี้
ด้วยความปีติยินดี
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้
ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมจักรวาล
พระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน สาธุการพระเจ้าสูงสุด
ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้า สาธุการพระเจ้าสูงสุด
บทขอบพระคุณที่ 1
(CANON ROMANUS)
80. พนมมือ
ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้มีพระทัยดีอย่างยิ่ง
ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอ
โดยทางพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์
ทำเครื่องหมายกางเขนครั้งเดียวเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
ได้ทรงรับและ %cross บันดาลให้สิ่งของที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายนี้ศักดิ์สิทธิ์
ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายเครื่องบูชานี้
พนมมือ
เพื่อพระองค์จะได้ทรงพิทักษ์รักษา
และปกครองพระศาสนจักรคาทอลิกไว้เป็นหนึ่งเดียว
ให้มีสันติภาพทั่วแผ่นดิน
ขอถวายสำหรับสมเด็จพระสันตะปาปา …(ออกนาม)…
ข้ารับใช้ของพระองค์
สำหรับพระสังฆราช …(ออกนาม)…
อีกทั้งบรรดาผู้ปลูกฝังความเชื่อคาทอลิก
อันสืบเนื่องมาจากบรรดาอัครสาวก
ข้าแต่พระเจ้า โปรดระลึกถึงข้ารับใช้ …..(ออกนาม)…
หยุดสักครู่…คิดถึงผู้ที่ต้องการภาวนาอุทิศให้เป็นพิเศษสักครู่หนึ่ง แล้วกล่าวต่อไป
และทุกคนที่ชุมนุมกัน ณ ที่นี้
พระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้มีความเชื่อ
และความจงรักภักดี
%para ข้าพเจ้าทั้งหลายภาวนาถึงพระองค์
ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแท้ทรงชีวิตสถิตนิรันดร
และขอถวายบูชานี้สรรเสริญพระบารมีแทนเขาเหล่านั้น
หรือเขาเองกำลังร่วมถวายบูชาสรรเสริญพระองค์
พร้อมกับข้าพเจ้าทั้งหลาย สำหรับคนและญาติมิตร
เพื่อจะได้อยู่เย็นเป็นสุขและได้รับความรอดพ้น
90. ปกมือเหนือเครื่องบูชา
โปรดเถิด พระเจ้าข้า โปรดประทานพร
เห็นชอบ และรับรองของถวายเหล่านี้
โปรดบันดาลให้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่พอพระทัย
เปลี่ยนเป็น %cross พระกายและพระโลหิต
ของพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรสุดที่รักของพระองค์
เพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
91. สูตรทั้งสองต่อไปนี้ ให้เปล่งพระวาจาของพระคริสตเจ้าอย่างชัดเจนสมกับลักษณะของพระวาจานั้น
วันก่อนจะทรงรับทรมาน
ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
พระคริสตเจ้าทรงหยิบปังไว้ในพระหัตถ์ศักดิ์สิทธิ์
เงยหน้ามองขึ้นเบื้องบน
เงยพระพักตร์ขึ้นหาพระองค์ พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
ก้มศีรษะเล็กน้อย
ทรงขอบพระคุณ ถวายพระพร บิออก
ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า …(ก้มตัวเล็กน้อย)…
รับ ปัง นี้ ไป กิน ให้ ทั่ว กัน
นี่ เป็น กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ท่าน
ยกแผ่นศีลให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนจานรองแผ่นศีล กราบนมัสการ
92. แล้วกล่าวต่อไปว่า
ในทำนองเดียวกัน เมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้ว
ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นไว้ในพระหัตถ์ศักดิ์สิทธิ์
ก้มศีรษะ
ขอบพระคุณ ถวายพระพรอีกครั้งหนึ่ง
ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า …(ก้มตัวเล็กน้อย)…
รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน
นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง
โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป
สำหรับ ท่าน และ มนุษย์ ทั้งหลาย
จง ทำ การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด
ยกถ้วยเหล้าองุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผ้ารองศีล แล้วกราบนมัสการ
93. แล้วกล่าวต่อไปว่า
ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
สัตบุรุษตอบว่า
พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์ พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรอดพ้นแล้ว โปรดช่วยด้วยเถิด พระเจ้าข้า
ข้าแต่พระเยซูเจ้า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายรับประทานปังและดื่มจากถ้วยนี้
ก็เป็นการประกาศว่า พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ ทั้งนี้ จนกว่าจะเสด็จกลับมาอีก
ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นอิสระ
อาศัยไม้กางเขนและการกลับคืนพระชนมชีพ พระองค์ทรงเป็นผู้ไถ่โลก
94. พระสงฆ์พนมมือ กล่าวต่อไปว่า
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้พระองค์ อีกทั้งพสกนิกรศักดิ์สิทธิ์
กำลังระลึกถึงการที่พระคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์
ได้ทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์ กลับคืนพระชนมชีพจากแดนผู้ตาย และเสด็จสู่สวรรค์อย่างรุ่งโรจน์
จึงขอถวายปังและเหล้าองุ่นจากสรรพสิ่งที่พระองค์ประทานให้ไว้นี้
เป็นบูชาบริสุทธิ์ บูชาศักดิ์สิทธิ์ บูชานิรมล
ปังศักดิ์สิทธิ์ บันดาลชีวิตนิรันดร
กับถ้วยอันบันดาลความรอดตลอดกาล
95. กล่าวต่อไปว่า
โปรดเมตตาผินพระพักตร์มาทอดพระเนตร
และรับเครื่องบูชานี้ไว้
ดั่งที่เคยทรงพระกรุณารับของถวายของอาแบล ข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์
และเครื่องบูชาของอับราฮัม บิดาแห่งความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลาย
อีกทั้งปังและเหล้าองุ่นซึ่งเมลคีเซเดค สมณะผู้สูงศักดิ์
ได้ถวายเป็นเครื่องสักการะศักดิ์สิทธิ์ และเป็นบูชานิรมล
96. ก้มตัวลงกล่าวต่อไปว่า
ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอ
โปรดบัญชาให้ทูตสวรรค์นำเครื่องบูชาเหล่านี้
ขึ้นถวายพระเดชานุภาพ ณ แท่นบูชาในสวรรค์
เพื่อข้าพเจ้าทุกคนที่รับพระกาย
และพระโลหิตของพระบุตรจากแท่นบูชานี้แล้ว
ยืนตัวตรง ทำเครื่องหมายกางเขนที่ตัว กล่าวว่า
จะได้รับพระพรและพระหรรษทานอย่างบริบูรณ์
พนมมือ
97. ระลึกถึงผู้ล่วงลับ
ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงระลึกถึง … (ออกนาม)… ข้ารับใช้
เขาได้ล่วงหน้าไปก่อนข้าพเจ้าทั้งหลายแล้ว
พร้อมกับมีตราแสดงความเชื่อประทับไว้
และกำลังหลับอยู่ในความสงบ
หยุดสักครู่… คิดถึงผู้ล่วงลับที่ต้องการภาวนาอุทิศให้เป็นพิเศษสักครู่หนึ่ง แล้วกล่าวต่อไปว่า
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้บุคคลเหล่านี้
กับทุกคนที่พักผ่อนในพระคริสตเจ้า
ได้บรรลุถึงแดนสว่าง ร่มเย็น และสุขสันต์
101. เอามือขวาข้อนอกครั้งหนึ่ง กล่าวว่า
ส่วนข้าพเจ้าคนบาปก็เช่นกัน
พนมมือกล่าวต่อไปว่า
เป็นข้ารับใช้ของพระองค์ หวังในพระกรุณาอันหาขอบเขตมิได้
ขอโปรดให้ได้มีความสุขอยู่ร่วมกับบรรดาอัครสาวกและมรณสักขี
ร่วมกับยอห์นบัปติสต์ สเทเฟน มัทธีอัส บาร์นาบัส
และนักบุญทุกท่าน
มิใช่เพราะคุณความดีของข้าพเจ้า
แต่เพราะพระเมตตากรุณาของพระองค์
99.
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า
ซึ่งพระองค์โปรดให้เนรมิตสร้างทุกสิ่งที่ดีเหล่านี้อยู่เสมอ
บันดาลให้ศักดิ์สิทธิ์ ประทานชีวิต ประทานพร
และมอบให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
100. ยกถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง กล่าวเสียงดังว่า
อาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้า
และในพระคริสตเจ้า ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร
ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า
อาเมน
บทขอบพระคุณที่ 2
102. พระสงฆ์พนมมือ กล่าวว่า
ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง
และทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ
103. ปกมือเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
โปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้า
มาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์
ทำเครื่องหมายกางเขนครั้งเดียวเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
เปลี่ยนเป็นพระกาย %cross และพระโลหิต
ของพระเยซูคริสตเจ้า สำหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย
104. สูตรทั้งสองต่อไปนี้ ให้เปล่งพระวาจาของพระคริสตเจ้าอย่างชัดเจนสมกับลักษณะของพระวาจานั้น
ก่อนที่พระคริสตเจ้าจะทรงมอบพระองค์
เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัย
ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
พระองค์ท่านทรงหยิบปัง ขอบพระคุณ บิออก
ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า …(ก้มตัวเล็กน้อย)…
รับ ปัง นี้ ไป กิน ให้ ทั่ว กัน
นี่ เป็น กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ท่าน
ยกแผ่นศีลให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนจานรองแผ่นศีล กราบนมัสการ
108. แล้วกล่าวต่อไปว่า
ในทำนองเดียวกัน เมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้ว
ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น
ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง
ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า …(ก้มลงเล็กน้อย)…
รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน
นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง
โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป
สำหรับ ท่าน และ มนุษย์ ทั้งหลาย
จง ทำ การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด
ยกถ้วยเหล้าองุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผ้ารองศีล แล้วกราบนมัสการ
106. กล่าวต่อไปว่า
ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
สัตบุรุษตอบว่า
พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์ พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรอดพ้นแล้ว โปรดช่วยด้วยเถิด พระเจ้าข้า
ข้าแต่พระเยซูเจ้า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายรับประทานปังและดื่มจากถ้วยนี้
ก็เป็นการประกาศว่า พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ ทั้งนี้ จนกว่าจะเสด็จกลับมาอีก
ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นอิสระ
อาศัยไม้กางเขนและการกลับคืนพระชนมชีพ พระองค์ทรงเป็นผู้ไถ่โลก
107. พระสงฆ์พนมมือ กล่าวต่อไปว่า
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์
และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า
ขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิต
กับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์
ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลาย
ให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์
ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอ
โปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคน
ที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้ว
ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลก
ให้มีความรักสมบูรณ์
เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปา …(ออกนาม)…
พระสังฆราช …(ออกนาม)…
และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า
ในพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับผู้ล่วงลับ จะเพิ่มบทต่อไปนี้ก็ได้
โปรดทรงพระกรุณาระลึกถึง ...(ออกนาม)… ข้ารับใช้
ซึ่งพระองค์ทรงเรียกจากโลกนี้ไปเฝ้าพระบารมี (ในวันนี้)
เมื่อรับศีลล้างบาป เขาได้ตายเหมือนพระคริสตเจ้าแล้ว
โปรดให้เขากลับคืนชีพกับพระองค์ท่านด้วย
โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไป
พร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพ
ตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคน
โปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิด
ในที่สุด โปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
สมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดร
กับพระนางมารีย์พรหมจารี พระชนนีพระเจ้า
นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนาง
บรรดาอัครสาวก บุญราศีมรณสักขีชาวไทย และนักบุญทุกท่าน
ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมา
โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์
โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์
106. พระสงฆ์ยกถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง กล่าวเสียงดังว่า
อาศัยพระคริสตเจ้า
พร้อมกับพระคริสตเจ้า
และในพระคริสตเจ้า
ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า
อาเมน
บทขอบพระคุณที่ 3
109. พนมมือ
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
พระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง
สมควรยิ่งแล้วที่สิ่งสร้างทั้งมวลจะถวายสดุดี
เพราะอาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์
และพระอานุภาพของพระจิตเจ้า
พระองค์ประทานชีวิต ทรงบันดาลให้สรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทรงรวมประชากรไว้เป็นของพระองค์ตลอดเวลา
เพื่อถวายบูชาอันนิรมลเป็นเกียรติแด่พระนามของพระองค์
ไปทั่วทิศานุทิศ
110. ปกมือเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
เหตุฉะนี้ พระบิดาเจ้าข้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนพระองค์
โปรดประทานพระจิตเจ้า
มาบันดาลให้ของถวายนี้ศักดิ์สิทธิ์
ทำเครื่องหมายกางเขนครั้งเดียวเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
เปลี่ยนเป็นพระกาย %cross และพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงสั่งให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายบูชานี้
111. สูตรทั้งสองต่อไปนี้ ให้เปล่งพระวาจาของพระคริสตเจ้าอย่างชัดเจน สมลักษณะของพระวาจานั้น
ในคืนที่ทรงถูกทรยศนั้น
ยกแผ่นศีล ชูขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
พระคริสตเจ้าทรงหยิบปัง
ขอบพระคุณ ถวายพระพร บิออก
ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า …(ก้มลงเล็กน้อย)…
รับ ปัง นี้ ไป กิน ให้ ทั่ว กัน
นี่ เป็น กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ท่าน
ยกแผ่นศีลให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนจานรองแผ่นศีล กราบนมัสการ
115. แล้วกล่าวต่อไปว่า
ในทำนองเดียวกัน เมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้ว
ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น
ขอบพระคุณ ถวายพระพรอีกครั้งหนึ่ง
ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า …(ก้มลงเล็กน้อย)…
รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน
นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง
โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป
สำหรับ ท่าน และ มนุษย์ ทั้งหลาย
จง ทำ การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด
ยกถ้วยเหล้าองุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผ้ารองศีล แล้วกราบนมัสการ
116. แล้วกล่าวต่อไปว่า
ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
สัตบุรุษตอบว่า
พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์ พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรอดพ้นแล้ว โปรดช่วยด้วยเถิด พระเจ้าข้า
ข้าแต่พระเยซูเจ้า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายรับประทานปังและดื่มจากถ้วยนี้
ก็เป็นการประกาศว่า พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ ทั้งนี้ จนกว่าจะเสด็จกลับมาอีก
ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นอิสระ
อาศัยไม้กางเขนและการกลับคืนพระชนมชีพ พระองค์ทรงเป็นผู้ไถ่โลก
114. พระสงฆ์พนมมือ กล่าวต่อไปว่า
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงพระทรมาน
ซึ่งพระบุตรได้ทรงรับ เพื่อกอบกู้มนุษย์ให้รอดพ้น
ระลึกถึงการกลับคืนพระชนมชีพ
การเสด็จสู่สวรรค์อย่างรุ่งโรจน์
และพร้อมที่จะรับเสด็จพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่ง
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระบุตร
เป็นบูชาศักดิ์สิทธิ์ทรงชีวิต เพื่อขอบพระคุณ
โปรดทอดพระเนตรสักการบูชาของพระศาสนจักร
และรับว่าเป็นบูชาเดียวกับที่พระบุตรถวาย
เพื่อให้ข้าพเจ้าทั้งหลายคืนดีกับพระองค์
โปรดให้ข้าพเจ้าทุกคน ที่รับพระกายและพระโลหิต
ของพระบุตรเป็นอาหารแล้ว ได้รับพระจิตเจ้า
สนิทสัมพันธ์เป็นกายเดียวใจเดียวกันในพระคริสตเจ้า
โปรดให้พระจิตเจ้า ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
เป็นเครื่องบูชานิรันดรสำหรับพระองค์
เพื่อสมควรได้รับมรดกร่วมกับบรรดาผู้เลือกสรร
คือพระนางมารีย์พรหมจารี พระชนนีพระเจ้า
นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนาง
บรรดาอัครสาวก มรณสักขี นักบุญ......
บุญราศีมรณสักขีชาวไทย และนักบุญทุกท่าน
ข้าพเจ้าทั้งหลายมั่นใจว่า บรรดาผู้รับเลือกสรรเหล่านี้
จะช่วยวอนขอแทนข้าพเจ้าทั้งหลายเสมอไป
โปรดเถิด พระเจ้าข้า โปรดให้บูชานี้
ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายคืนดีกับพระองค์
ช่วยให้โลกมีสันติสุขและได้รับความรอดพ้น
โปรดให้พระศาสนจักรซึ่งกำลังเดินทางอยู่ในโลกนี้
ตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อ และเมตตาธรรม
พร้อมกับสมเด็จพระสันตะปาปา …(ออกนาม)… ข้ารับใช้พระองค์
พระสังฆราช …(ออกนาม)… รวมทั้งบรรดาพระสังฆราช
พระสงฆ์ทั่วโลก และประชากรที่ทรงกอบกู้ไว้
โปรดทรงพระกรุณาสดับฟังคำวอนขอของประชากร
ที่โปรดให้มาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์พระองค์
ข้าแต่พระบิดาผู้อารี โปรดทรงพระเมตตารวบรวมบุตรทุกคน
ที่กระจายอยู่ทั่วโลก
ให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์
โปรดทรงพระกรุณารับพี่น้องผู้ล่วงลับ
และทุกคนที่สิ้นใจในศีลในพรของพระองค์ไว้ในพระอาณาจักร
ณ ที่นั้น ข้าพเจ้าทุกคนหวังจะได้ชื่นชมพระบารมี
พร้อมหน้ากันตลอดไป
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า
ซึ่งพระองค์โปรดให้ประทานพระพรนานาประการแก่มนุษยโลก
115. ทุกคนยืน พระสงฆ์ยกชูถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง กล่าวเสียงดังว่า
อาศัยพระคริสตเจ้า
พร้อมกับพระคริสตเจ้า
และในพระคริสตเจ้า
ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้า
ตลอดนิรันดร
ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า
อาเมน
116. ในพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ อาจใช้ข้อความต่อไปนี้ก็ได้
โปรดทรงพระกรุณาระลึกถึง …............… ข้ารับใช้
ซึ่งพระองค์ทรงเรียกจากโลกนี้ไปเฝ้าพระบารมี(ในวันนี้)
เมื่อรับศีลล้างบาป เขาได้ตายเหมือนพระคริสตเจ้าแล้ว
โปรดให้เขากลับคืนชีพกับพระองค์ท่านด้วย
เมื่อพระองค์ท่านจะเสด็จมาปลุกบรรดาผู้ตายให้กลับคืนชีพ
บันดาลให้ร่างกายอันเสื่อมสลายได้นี้
ละม้ายคล้ายกับพระวรกายอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ท่าน
โปรดทรงพระกรุณารับพี่น้องผู้ล่วงลับ
และทุกคนที่สิ้นใจในศีลในพรของพระองค์ไว้ในพระอาณาจักร
ณ ที่นั้น ข้าพเจ้าทุกคน
หวังจะได้ชื่นชมพระบารมีพร้อมหน้ากันตลอดไป
เมื่อจะทรงเช็ดน้ำตาให้เหือดหายไปสิ้น
เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ชมพระพักตร์
%para ดุจดังที่ทรงเป็นอยู่
จะได้เป็นเหมือนพระองค์ตลอดนิรันดร
และเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์ตลอดไป
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า
ซึ่งพระองค์โปรดให้ประทานพระพรนานาประการ
%para แก่มนุษยโลก
บทขอบพระคุณที่ 4
118. พระสงฆ์พนมมือ กล่าวว่า

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมรับว่า พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ไพศาล
ทรงประกอบกิจทั้งมวลด้วยพระปรีชาญาณและเมตตาคุณ
ทรงเนรมิตมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์
แล้วทรงมอบสกลโลกไว้ให้ดูแล
เมื่อมนุษย์รับใช้พระองค์ พระผู้สร้างแต่องค์เดียว
ก็จะได้เป็นเจ้าปกครองสัตว์โลกทั้งมวล
แต่มนุษย์ได้สูญเสียมิตรภาพกับพระองค์
เพราะมิได้เชื่อฟังพระบัญชา
พระองค์ก็มิได้ทรงทอดทิ้งให้อยู่ในอำนาจของความตาย
แต่ทรงพระกรุณาช่วยเหลือให้แสวงหาพระองค์จนพบ
พระองค์ประทานพันธสัญญาให้มนุษยชาติหลายครั้งหลายครา
ทรงใช้ประกาศกมาสอนให้วางใจว่าตนจะได้รอดพ้น

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
พระองค์ทรงรักมนุษยชาติอย่างยิ่ง
ถึงกับทรงส่งพระบุตรมากอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
เมื่อถึงเวลาที่ทรงกำหนดไว้
องค์พระบุตรนี้ทรงรับสภาพมนุษย์
เดชะพระอานุภาพของพระจิตเจ้า
บังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี
ทรงมีสภาพเหมือนข้าพเจ้าทุกอย่าง แต่ไม่มีบาป
พระองค์ท่านทรงประกาศข่าวดีให้ผู้ยากไร้
ได้รับความรอดพ้น
ให้ผู้ถูกจองจำได้รับอิสรภาพ
และให้ผู้ทุกข์โศกได้ชื่นชมยินดี
พระองค์ท่านทรงมอบองค์ยอมสิ้นพระชนม์ตามพระประสงค์
เมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ก็ทรงทำลายความตายให้พินาศ
ทั้งยังฟื้นฟูชีวิตขึ้นใหม่

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
พระบุตรทรงส่งพระจิตเจ้าให้มาเป็นพระพรแรก
%para สำหรับผู้มีความเชื่อ
ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตมิใช่เพื่อตนเอง
แต่เพื่อพระบุตรผู้ทรงยอมสิ้นพระชนม์
และกลับคืนพระชนมชีพเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระจิตเจ้ายังคงประกอบพระราชกิจ
%para ของพระบุตรในโลกนี้สืบมา
ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์

119. ปกมือเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
ขอพระจิตเจ้าเสด็จมาบันดาลให้ของถวายนี้ศักดิ์สิทธิ์
ทำเครื่องหมายกางเขนครั้งเดียว เหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
เปลี่ยนเป็นพระกาย %cross และพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า
พนมมือ
ในมหาบูชาอันล้ำเลิศนี้ ที่พระองค์ท่านทรงมอบไว้
ให้เป็นพันธสัญญาอันดำรงอยู่ตลอดนิรันดร
120.สูตรสองบทต่อไปนี้ ให้เปล่งพระวาจาของพระคริสตเจ้าอย่างชัดเจนสมกับลักษณะของพระวาจานั้น
ครั้นถึงเวลาที่พระคริสตเจ้าจะทรงรับพระเกียรติจากพระองค์
ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
พระคริสตเจ้าทรงรักบรรดาศิษย์ที่อยู่ในโลกนี้
และทรงรักเขาจนถึงที่สุด
ขณะกำลังรับประทานอาหารค่ำอยู่ด้วยกันนั้น
ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
พระองค์ท่านทรงหยิบปัง ขอบพระคุณ บิออก
ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า ...(ก้มลงเล็กน้อย)
รับ ปัง นี้ ไป กิน ให้ ทั่ว กัน
นี่ เป็น กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ท่าน
ยกแผ่นศีลให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนจานรองแผ่นศีล กราบนมัสการ
121. แล้วกล่าวต่อไปว่า
ในทำนองเดียวกัน
ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
ทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น ขอบพระคุณ
ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน
นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง
โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป
สำหรับ ท่าน และ มนุษย์ ทั้งหลาย
จง ทำ การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด
ยกถ้วยเหล้าองุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผ้ารองศีล แล้วกราบนมัสการ
122. แล้วกล่าวต่อไปว่า
ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
สัตบุรุษตอบว่า
พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์ พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรอดพ้นแล้ว โปรดช่วยด้วยเถิด พระเจ้าข้า
ข้าแต่พระเยซูเจ้า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายรับประทานปังและดื่มจากถ้วยนี้
ก็เป็นการประกาศว่า พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ ทั้งนี้ จนกว่าจะเสด็จกลับมาอีก
ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นอิสระ
อาศัยไม้กางเขนและการกลับคืนพระชนมชีพ พระองค์ทรงเป็นผู้ไถ่โลก
123. ต่อไป พระสงฆ์พนมมือ กล่าวว่า
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
ขณะนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายประกอบพิธีระลึกถึงการกอบกู้มนุษยชาติ
คือการที่พระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์ ตลอดจนเสด็จสู่แดนผู้ตาย
ประกาศว่าพระองค์ท่านได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ
เสด็จสู่สวรรค์ และประทับเบื้องขวาของพระองค์
ขณะที่กำลังคอยพระคริสตเจ้าเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์อยู่นี้
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระกายและพระโลหิตของพระองค์ท่าน
เป็นเครื่องบูชาอันสบพระทัย เพื่อช่วยมนุษย์ทั้งโลกให้รอดพ้น
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
โปรดทอดพระเนตรมายังเครื่องบูชานี้
ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้พระศาสนจักร
ขอทรงพระกรุณาโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคน
ที่จะรับปังเดียวกัน และดื่มจากถ้วยเดียวกันนี้ ให้เป็นกายเดียวกัน
จะได้เป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตในพระคริสตเจ้า
เพื่อถวายพระเกียรติสรรเสริญพระองค์
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
โปรดทรงระลึกถึงทุกคน
ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายบูชานี้อุทิศให้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สมเด็จพระสันตะปาปา ...(ออกนาม)… ข้ารับใช้พระองค์
พระสังฆราช ...(ออกนาม)…
ตลอดจนคณะพระสังฆราช และพระสงฆ์ทุกองค์
พร้อมทั้งผู้ถวายเครื่องบูชา กับผู้ที่กำลังชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้
รวมทั้งคริสตชนทั่วโลก
และทุกคนที่แสวงหาพระองค์ด้วยใจจริง
นอกจากนี้ โปรดทรงระลึกถึงผู้ที่สิ้นใจในศีลในพรของพระคริสตเจ้า
ตลอดจนผู้ล่วงลับทุกคน
ที่พระองค์แต่ผู้เดียวทรงทราบว่าบุคคลเหล่านี้มีความเชื่อ
ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเมตตาอารี
ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นบุตร
สมจะได้รับสวรรค์เป็นมรดก
ร่วมกับพระนางมารีย์พรหมจารี พระชนนีพระเจ้า
นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนาง
บรรดาอัครสาวกและนักบุญทั้งหลายในพระอาณาจักร
ณ ที่นั้น ข้าพเจ้าทุกคนพร้อมกับสิ่งสร้างทั้งมวล
ที่รอดพ้นจากอำนาจของบาปและความตาย
จะได้ถวายพระเกียรติ เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
ซึ่งพระองค์โปรดให้ประทานพระพรนานัปการแก่มนุษยโลก
127. ยกถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง กล่าวเสียงดังว่า
อาศัยพระคริสตเจ้า
พร้อมกับพระคริสตเจ้า
และในพระคริสตเจ้า
ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้า
ตลอดนิรันดร
ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า
อาเมน
พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อการคืนดี แบบที่ 1
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
ตั้งแต่ปฐมกาล พระองค์ทรงกระทำแต่สิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์
เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์
เช่นเดียวกับพระองค์
ประธานพร้อมกับพระสงฆ์ผู้ร่วมพิธี ปกมือเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
โปรดทอดพระเนตรด้วยพระทัยกรุณา
มายังประชากรของพระองค์ที่ชุมนุมกันอยู่เฉพาะพระพักตร์
ขอทรงพระกรุณาประทานพลานุภาพแห่งพระจิตของพระองค์
เพื่อให้ของถวายเหล่านี้เปลี่ยนเป็นพระกาย %cross และพระโลหิต
ของพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรสุดที่รักของพระองค์
สำหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้เป็นบุตรของพระองค์ในพระคริสตเจ้า
พนมมือ
เมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้หลงผิดไป
ไม่อาจพบหนทางกลับมาหาพระองค์ได้
พระองค์กลับทรงรักข้าพเจ้าทั้งหลายมากยิ่งกว่าเดิม
พระเยซูเจ้า พระบุตรผู้บริสุทธิ์ปราศจากบาป
ทรงมอบพระองค์ไว้ในมือของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน
กระนั้น ก่อนที่พระคริสตเจ้าจะกางพระกร
เป็นเครื่องหมายนิรันดรแห่งพันธสัญญา
ระหว่างสวรรค์กับแผ่นดิน
พระองค์ท่านยังทรงปรารถนาเฉลิมฉลองปัสกา
พร้อมกับบรรดาศิษย์
ขณะที่กำลังรับประทานอาหารค่ำอยู่ด้วยกันนั้น
ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
พระองค์ท่านทรงหยิบปัง ขอบพระคุณ บิออก
ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
รับ ปัง นี้ ไป กิน ให้ ทั่ว กัน
นี่ เป็น กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ท่าน
ยกแผ่นศีลให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนจานรองแผ่นศีล กราบนมัสการ
ในทำนองเดียวกัน เมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้ว
พระองค์ท่านทรงทราบว่าจะต้องหลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขน
ทำให้ทุกสิ่งคืนดีกับพระบิดา จึงทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น
ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน
นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง
โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป
สำหรับ ท่าน และ มนุษย์ ทั้งหลาย
จง ทำ การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด
ยกถ้วยเหล้าองุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผ้ารองศีล แล้วกราบนมัสการ
ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
สัตบุรุษตอบว่า
พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์ พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรอดพ้นแล้ว โปรดช่วยด้วยเถิด พระเจ้าข้า
ข้าแต่พระเยซูเจ้า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายรับประทานปังและดื่มจากถ้วยนี้
ก็เป็นการประกาศว่า พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ ทั้งนี้ จนกว่าจะเสด็จกลับมาอีก
ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นอิสระ
อาศัยไม้กางเขนและการกลับคืนพระชนมชีพ พระองค์ทรงเป็นผู้ไถ่โลก
ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระเจ้าผู้ซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม
ข้าพเจ้ากระทำการนี้เพื่อระลึกถึงพระเยซูคริสตเจ้า
องค์ปัสกา ผู้ทรงนำสันติภาพอันถาวรมาให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ข้าพเจ้าทั้งหลายเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนม์
และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า
และรอคอยการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อพระองค์ท่านจะประทานความชื่นชมยินดีอย่างสมบูรณ์
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงถวายเครื่องบูชา
เพื่อรื้อฟื้นมิตรภาพระหว่างมนุษย์กับพระองค์
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
โปรดทรงพระกรุณาทอดพระเนตรมายังผู้ที่พระองค์ทรงเรียก
ให้มีส่วนในบูชาหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า
บันดาลให้ทุกคนเป็นกายเดียว
ที่ได้รับการบำบัดรักษาให้พ้นจากการแตกแยกทั้งปวง
อาศัยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า
โปรดปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายไว้
ให้มีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว
กับสมเด็จพระสันตะปาปา ...(ออกนาม)…
และพระสังฆราช ...(ออกนาม)…
โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ร่วมกันทำงาน
เพื่อพระอาณาจักรของพระองค์
จนถึงวันที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะอยู่เฉพาะพระพักตร์
ในที่สุด มีส่วนร่วมชีวิตกับนักบุญทุกท่าน
กับพระนางมารีย์พรหมจารี นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนาง
บรรดาอัครสาวก ตลอดจนบรรดาพี่น้องผู้ล่วงลับ
ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอฝากไว้ในพระเมตตาของพระองค์
เมื่อถึงวันนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจะเป็นอิสระ
พ้นจากเงาแห่งความตาย จะร่วมกับสิ่งสร้างใหม่
ขอบพระคุณพระองค์พร้อมกับพระคริสตเจ้า
ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ
เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ยกถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง กล่าวเสียงดังว่า
อาศัยพระคริสตเจ้า
พร้อมกับพระคริสตเจ้า
และในพระคริสตเจ้า
ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร
ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า
อาเมน
พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อการคืนดี แบบที่ 2
ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
ข้าพเจ้าทั้งหลายสรรเสริญพระองค์
อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์
ผู้เสด็จมาในพระนามของพระองค์
ทรงเป็นพระวจนาตถ์ผู้ทรงนำความรอดพ้น
ทรงเป็นพระหัตถ์ที่ช่วยพยุงคนบาป
ทรงเป็นหนทางนำไปสู่สันติ
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พลัดหลงไปไกลจากพระองค์
แต่อาศัยพระบารมีของพระบุตร
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าทั้งหลายกลับมาพบพระองค์
พระองค์ทรงสละพระบุตรให้สิ้นพระชนม์
เพื่อให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกลับมาหาพระองค์ได้
และพบหนทางกลับมาคืนดีต่อกัน
ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงเฉลิมฉลองการกลับคืนดี
ที่พระคริสตเจ้าประทานให้
ปกมือเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอพระองค์ได้ประทานพระจิตเจ้า
มาทรงบันดาลให้ปังและ %cross เหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์
เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย
จะได้ปฏิบัติตามที่พระบุตรทรงบัญชาไว้
ระหว่างการเลี้ยงอาหารค่ำ
ในคืนก่อนที่จะสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย
ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
พระคริสตเจ้าทรงหยิบปัง ขอบพระคุณ บิออก
ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
รับ ปัง นี้ ไป กิน ให้ ทั่ว กัน
นี่ เป็น กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ท่าน
ยกแผ่นศีลให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนจานรองแผ่นศีล กราบนมัสการ
ในทำนองเดียวกัน เมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้ว
ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น
ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง
ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน
นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง
โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป
สำหรับ ท่าน และ มนุษย์ ทั้งหลาย
จง ทำ การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด
ยกถ้วยเหล้าองุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผ้ารองศีล แล้วกราบนมัสการ
ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์ พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรอดพ้นแล้ว โปรดช่วยด้วยเถิด พระเจ้าข้า
ข้าแต่พระเยซูเจ้า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายรับประทานปังและดื่มจากถ้วยนี้
ก็เป็นการประกาศว่า พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ ทั้งนี้ จนกว่าจะเสด็จกลับมาอีก
ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นอิสระ
อาศัยไม้กางเขนและการกลับคืนพระชนมชีพ พระองค์ทรงเป็นผู้ไถ่โลก
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับเครื่องหมายพิสูจน์ความรัก
ที่พระบุตรของพระองค์ทรงมอบให้
ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังเฉลิมฉลองระลึกถึงการสิ้นพระชนม์
และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า
จึงขอถวายเครื่องบูชาเพื่อการกลับคืนดี
ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับจากพระองค์
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอ
โปรดทรงรับข้าพเจ้าทั้งหลาย
พร้อมกับเครื่องบูชาของพระบุตร
โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ร่วมงานเลี้ยงอาหารมื้อนี้
ได้รับพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม
สิ่งใดที่ทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายแตกแยกจากกัน
ก็ขอให้พระจิตเจ้าทรงขจัดให้สิ้นไป
ขอพระองค์ทรงรวบรวมทุกคน
ให้มีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว
กับสมเด็จพระสันตะปาปา ...(ออกนาม)…
พระสังฆราช ...(ออกนาม)… พระสังฆราชทุกองค์
และมวลประชากรของพระองค์
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
โปรดให้พระศาสนจักรที่แผ่ขยายอยู่ทั่วโลก
เป็นเครื่องหมายแห่งเอกภาพ
และมีส่วนร่วมนำสันติภาพของพระองค์มาสู่มนุษย์
พระองค์ทรงรวบรวมข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ ณ ที่นี้
รอบโต๊ะศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระบุตร
ร่วมกับพระนางมารีย์พรหมจารี พระชนนีพระเจ้า
นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนาง และนักบุญทุกท่าน
ในโลกใหม่ซึ่งพระองค์จะทรงสำแดง
สันติของพระองค์อย่างบริบูรณ์
โดยทรงรวบรวมประชากรทุกชาติ ทุกภาษา ทุกครรลองชีวิต
ให้มีส่วนร่วมในงานเลี้ยงหนึ่งเดียวนิรันดร
พร้อมกับพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ยกถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง กล่าวเสียงดังว่า
อาศัยพระคริสตเจ้า
พร้อมกับพระคริสตเจ้า
และในพระคริสตเจ้า
ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร
ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า
อาเมน
พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเด็ก แบบที่ 1
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระเจ้า
พระบิดาของลูกทั้งหลาย
พระองค์ทรงเรียกลูกมาให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์
ลูกกำลังชุมนุมกัน ณ ที่นี้
เพื่อขอบพระคุณพระองค์
และร่วมกันเปล่งเสียงถวายพระเกียรติแด่พระองค์
ลูกทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์ที่ประทานทุกสิ่งที่สวยงาม
และยิ่งใหญ่ ซึ่งพระองค์ทรงสร้างในตัวลูก ตลอดจนความยินดี
ซึ่งพระองค์ทรงบันดาลให้บังเกิดในใจของลูก
ลูกขอถวายพระพรแด่พระองค์ที่ประทานดวงอาทิตย์
ซึ่งฉายแสงในเวลากลางวัน และสำหรับพระวาจาของพระองค์
ซึ่งเป็นดวงประทีปที่ให้ความสว่างแก่สติปัญญาของลูกทุกคน
ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานทุ่งนา ทะเล และภูเขา
ตลอดจนผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในโลก
และประทานชีวิตซึ่งลูกได้รับจากพระองค์
ลูกขอเปล่งเสียงแซ่ซ้องด้วยใจเบิกบาน
ถวายพระพรชัย ที่ประทานเครื่องหมายแสดงความรัก
อันน่าพิศวงของพระองค์ ว่าดังนี้
พระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน สาธุการพระเจ้าสูงสุด
ข้าแต่พระบิดาผู้มีพระทัยดี
พระองค์ทรงปกป้องดูแลลูกทั้งหลายอยู่เสมอ
และไม่ทรงเมินเฉยต่อลูกแม้แต่คนเดียว
พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์
ให้ทรงเป็นพระผู้ไถ่มากอบกู้ลูกให้รอดพ้นจากบาป
และประทับอยู่เคียงข้างลูกในการต่อสู้กับความชั่วร้ายต่างๆ
องค์พระบุตรเสด็จมาเจริญชีวิตท่ามกลางลูกทั้งหลาย
ทรงทำความดีให้แก่ทุกคน
ทรงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายเป็นปกติ
ให้คนตาบอดกลับแลเห็น
ทรงอภัยโทษแก่คนบาป
ทรงเรียกบรรดาเด็กเข้ามาใกล้ และทรงอวยพรแก่เขา
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
ลูกทั้งหลายทราบถึงความรักอันยิ่งใหญ่
ที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์ในองค์พระเยซูเจ้า
จึงขอเปล่งเสียงแสดงความปีติยินดีพร้อมกัน ว่าดังนี้
ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้า สาธุการพระเจ้าสูงสุด
ข้าแต่พระบิดาผู้มีพระทัยดี ลูกทั้งหลายขอถวายสดุดีแด่พระองค์
พร้อมกับพระศาสนจักรทั่วโลก
พร้อมกับสมเด็จพระสันตะปาปา …..(ออกนาม)…
และพระสังฆราช ..…(ออกนาม)…
ลูกขอแซ่ซ้องพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์
พร้อมกับพระแม่มารีย์พรหมจารีผู้ศักดิ์สิทธิ์
นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนาง
บรรดาเทพนิกร บรรดาอัครสาวกและนักบุญทุกองค์ ว่าดังนี้
ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมจักรวาล สาธุการพระเจ้าสูงสุด
ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์
ลูกทั้งหลายนำปังและเหล้าองุ่นมายังพระแท่น เพื่อขอบพระคุณ
ปกมือเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
ขอทรงพระกรุณาส่งพระจิตของพระองค์มาเหนือเครื่องบูชานี้
ทำเครื่องหมายกางเขนครั้งเดียวเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
เพื่อเปลี่ยนให้เป็นพระกาย %cross และพระโลหิต
ของพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรสุดที่รักของข้าพเจ้าทั้งหลาย
และดังนี้ลูกทุกคนจึงสามารถถวายเครื่องบูชา
ซึ่งพระองค์ทรงมอบให้ลูกไว้ด้วยความรัก
ในการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้ายพร้อมกับบรรดาศิษย์
ก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
พระเยซูเจ้าทรงหยิบปัง
ขอบพระคุณ บิออก ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
รับ ปัง นี้ ไป กิน ให้ ทั่ว กัน
นี่ เป็น กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ท่าน
ยกแผ่นศีลให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนจานรองแผ่นศีล กราบนมัสการ แล้วกล่าวต่อไปว่า
ในทำนองเดียวกัน
ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น
ขอบพระคุณ ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน
นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง
โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป
สำหรับ ท่าน และ มนุษย์ ทั้งหลาย
ครั้นแล้วจึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า
จง ทำ การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด
ยกถ้วยเหล้าองุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผ้ารองศีล แล้วกราบนมัสการ แล้วกล่าวต่อไปว่า
ข้าแต่พระบิดาเจ้า บัดนี้ลูกทั้งหลายกำลังปฏิบัติตาม
ที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งไว้ จึงขอถวายปังทรงชีวิต
และถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์
ขอประกาศการสิ้นพระชนม์
และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า
ลูกวอนขอพระองค์โปรดรับชีวิตของลูกเป็นเครื่องบูชา
พร้อมกับการถวายบูชาของพระเยซูเจ้าด้วยเถิด
พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์เพื่อลูกทุกคน
พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพเพื่อลูกทุกคน
โปรดเสด็จมาเถิด พระเยซูเจ้าข้า
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
พระองค์ทรงรักลูกทั้งหลายอย่างยิ่ง
จึงโปรดให้ลูกรับพระกาย
และพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกได้
ทั้งนี้เพื่อลูกทุกคนจะได้เป็นครอบครัวเดียวกัน
โดยร่วมในความยินดีขององค์พระจิตเจ้า
โปรดพิทักษ์รักษาบิดามารดา พี่น้อง
และเพื่อนๆ ของลูก …..(ออกนาม)…
บรรดาผู้ใช้แรงงาน และผู้กำลังประสบความยากลำบาก
อีกทั้งขอทรงพระกรุณาต่อลูกทั้งหลาย
ซึ่งกำลังชุมนุมอยู่ที่นี่ และมนุษย์ทุกคนทั่วโลก
พระเจ้าข้า โปรดให้บรรดาผู้ล่วงลับ
มีส่วนร่วมในความยินดีบนสวรรค์
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
ลูกถวายสดุดีและขอบพระคุณเสมอเป็นนิจ
สำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อลูก
ยกถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง กล่าวเสียงดังว่า
อาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้า
และในพระคริสตเจ้า ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร
ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า
อาเมน
พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเด็ก แบบที่ 2
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระเจ้า องค์พระบิดา
พระองค์ประทานความยินดีแก่ลูกทั้งหลาย
โดยรวบรวมลูกทุกคนเข้าไว้ด้วยกันในพระศาสนจักร
เพื่อลูกจะได้ขอบพระคุณพระองค์
พร้อมกับพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้ไถ่
พระองค์ทรงรักลูกทุกคนอย่างมาก
จนถึงกับทรงสร้างโลกพิภพที่กว้างใหญ่
และน่าพิศวงไว้ให้แก่ลูก
พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ผู้มีพระทัยดี
พระองค์ทรงรักลูกทุกคนอย่างมาก
จนถึงกับประทานพระเยซูเจ้า พระบุตรสุดที่รักให้แก่ลูก
เพื่อทรงนำลูกไปหาพระองค์
พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ผู้มีพระทัยดี
พระองค์ทรงรักลูกทุกคนอย่างมาก
จนถึงกับประทานพระจิตของพระองค์แก่ลูก
เพื่อรวบรวมลูกทุกคนไว้ให้เป็นครอบครัวเดียวกัน
ในองค์พระคริสตเจ้า
พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ผู้มีพระทัยดี
พระบิดาเจ้าข้า
ลูกขอขอบพระคุณที่ประทานพระพรเหล่านี้ด้วยความรัก
และขอแซ่ซ้องสดุดีพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับเทพนิกร
และบรรดานักบุญโดยพร้อมเพรียงกัน ว่าดังนี้
ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมจักรวาล
พระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน สาธุการพระเจ้าสูงสุด
ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้า สาธุการพระเจ้าสูงสุด

ขอถวายพระพรแด่พระเยซูคริสตเจ้า องค์พระบุตร
ซึ่งพระองค์ทรงมอบแก่ลูกให้เป็นเพื่อนของเด็กๆ
และของบรรดาผู้ยากไร้

องค์พระบุตรทรงสอนลูกให้รักพระองค์
ผู้เป็นพระบิดาของลูกทุกคน และให้รักกันและกันฉันพี่น้อง
พระเยซูเจ้าเสด็จมาทำลายบาปและสิ่งชั่วร้าย
ที่ทำให้มนุษย์เหินห่างจากพระองค์
และเป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นเป็นคนไม่ดี ไม่มีความสุข
พระองค์ทรงสัญญาจะประทานพระจิตเจ้า
ให้เสด็จมาประทับอยู่กับลูกเสมอ
เพื่อให้ลูกเจริญชีวิตเป็นบุตรของพระองค์

ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้า สาธุการพระเจ้าสูงสุด
ปกมือเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
ลูกทั้งหลายวอนขอพระองค์ ณ บัดนี้ โปรดส่งพระจิตเจ้า
ทำเครื่องหมายกางเขนครั้งเดียวเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
เพื่อปังและเหล้าองุ่นนี้ จะได้เปลี่ยนเป็นพระกาย %cross
และพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า
ของลูกทั้งหลาย
ก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
พระเยซูเจ้าประทานเครื่องหมายอันยิ่งใหญ่
ที่แสดงถึงความรักของพระองค์ต่อลูกทุกคน
ในการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย พร้อมกับบรรดาศิษย์
ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
พระองค์ทรงหยิบปัง ขอบพระคุณ บิออก
ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
รับ ปัง นี้ ไป กิน ให้ ทั่ว กัน
นี่ เป็น กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ท่าน
ยกแผ่นศีลขึ้น ขณะที่ทุกคนรับพร้อมกันว่า
นี่คือองค์พระเยซูเจ้า ผู้ทรงมอบพระองค์เพื่อลูกทั้งหลาย
ในทำนองเดียวกัน
ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น
ขอบพระคุณ ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน
นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง
โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป
สำหรับ ท่าน และ มนุษย์ ทั้งหลาย
ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้น ในขณะที่ทุกคนรับพร้อมกันว่า
นี่คือองค์พระเยซูเจ้า ผู้ทรงมอบพระองค์เพื่อลูกทั้งหลาย
ครั้นแล้วจึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า
จง ทำ การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด
ยกถ้วยเหล้าองุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผ้ารองศีล แล้วกราบนมัสการ กล่าวต่อไปว่า
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
ลูกทั้งหลายกำลังระลึกถึงพระเยซูเจ้า
องค์พระบุตร พระผู้ทรงกอบกู้โลก
ผู้ได้สิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพ
พระบิดาเจ้าข้า
พระบุตรทรงมอบองค์ไว้ในมือของลูก
ลูกจึงขอถวายพระบุตรแด่พระองค์
เป็นเครื่องบูชาเพื่อทุกคนจะได้คืนดีกันและมีสันติสุข
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
โปรดสดับฟังคำภาวนาของลูกทั้งหลาย
และประทานพระจิตแห่งความรักของพระองค์แก่ทุกคน
ที่มาชุมนุมกันอยู่ในงานเลี้ยงนี้
โปรดให้ทุกคนมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระศาสนจักร
พร้อมกับสมเด็จพระสันตะปาปา …(ออกนาม)…
พระสังฆราช …(ออกนาม)…
และบรรดาพระสังฆราชทั่วโลก
รวมทั้งผู้ที่อุทิศตนเพื่อความดีของประชากรของพระองค์
ลูกทุกคนมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อพระสิริมงคลของพระองค์
พระบิดาเจ้าข้า โปรดประทานพระพร
และพิทักษ์รักษาบิดา มารดา พี่น้อง และเพื่อนๆ
รวมทั้งผู้ที่ลูกควรจะรักมากกว่านี้
โปรดระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้ว ...(ออกนาม)…
ขอทรงรับเขาเหล่านั้นเข้าร่วมในความสุข
ภายในบ้านของพระองค์ด้วยเถิด
ลูกทุกคนมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อพระสิริมงคลของพระองค์
ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์
ขอทรงพระกรุณาให้ลูกทุกคนเข้าร่วมงานฉลองนิรันดร
ในพระอาณาจักรของพระองค์สักวันหนึ่ง
พร้อมกับพระนางมารีย์พรหมจารี พระชนนีของพระเจ้า
และพระมารดาของลูก นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนาง
ลูกจะได้แซ่ซ้องสดุดีพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์
พร้อมกับเพื่อนทุกคนของพระเยซูเจ้าตลอดไป
ลูกทุกคนมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อพระสิริมงคลของพระองค์
พระสงฆ์ยกถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง กล่าวเสียงดังว่า
อาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้า
และในพระคริสตเจ้า ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้า
ตลอดนิรันดร
ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า
อาเมน
พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเด็ก แบบที่ 3
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
เรากำลังระลึกถึงพระองค์
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์
ลูกทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์
ที่ทรงสร้างลูกให้เจริญชีวิตเพื่อพระองค์
และรักกันฉันพี่น้อง
พระองค์โปรดให้ลูกรู้จักคิด รู้จักพูด
ทรงเรียกร้องให้ลูกช่วยเหลือกัน
ให้แบ่งปันความหวัง ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกัน
เพราะเหตุนี้
ลูกทั้งหลายมีความยินดีและซาบซึ้งในพระคุณ
ขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์
พร้อมกับเทพนิกร และบรรดานักบัญในสวรรค์
แซ่ซ้องพระเกียรติคุณของพระองค์ ว่าดังนี้
ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมจักรวาล
พระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน สาธุการพระเจ้าสูงสุด
ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้า สาธุการพระเจ้าสูงสุด
ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
พระองค์ทรงพระกรุณา
และทรงรักมนุษย์ทุกคนอย่างแท้จริง
ลูกขอสดุดี และขอบพระคุณพระองค์
เพราะพระองค์ประทานพระเยซูเจ้า
พระบุตรของพระองค์ให้แก่ลูก
พระบุตรเสด็จมาประทับอยู่กับมวลมนุษย์
ผู้เหินห่างจากพระองค์และแตกแยกกันเพราะได้ทำบาป
พระบุตรทรงเปิดดวงตาและจิตใจของลูก
ให้เรียนรู้ถึงพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระบิดาของมนุษย์ทั้งหลาย
และให้รู้จักรักกันเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักลูก
บัดนี้ พระเยซูเจ้าทรงเรียกลูกให้มาอยู่รอบโต๊ะศักดิ์สิทธิ์
เพื่อให้ลูกทั้งหลายกระทำกิจการ
เหมือนที่พระองค์ท่านทรงกระทำพร้อมกับบรรดาศิษย์
ปกมือเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดส่งพระจิตของพระองค์
มาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์
ทำเครื่องหมายกางเขนครั้งเดียวเหนือเครื่องบูชา กล่าวว่า
เปลี่ยนเป็นพระกาย %cross และพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรของพระองค์และองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูก
ในคืนก่อนที่พระเยซูเจ้าจะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
พระองค์ท่านทรงเรียกบรรดาศิษย์
มาร่วมเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย
ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
พระองค์ท่านทรงหยิบปัง ขอบพระคุณ บิออก
ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
รับ ปัง นี้ ไป กิน ให้ ทั่ว กัน
นี่ เป็น กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ท่าน
ยกแผ่นศีลให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนจานรองแผ่นศีล แล้วกราบนมัสการ กล่าวต่อไปว่า
ในทำนองเดียวกัน
ยกถ้วยเหล้าองุ่นขึ้นเล็กน้อย เหนือแท่นบูชา กล่าวต่อไปว่า
พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น
ขอบพระคุณ ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
รับ ถ้วย นี้ ไป ดื่ม ให้ ทั่ว กัน
นี่ เป็น ถ้วย โลหิต ของ เรา
โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ อัน ยืน ยง
โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป
สำหรับ ท่าน และ มนุษย์ ทั้งหลาย
ครั้นแล้วจึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า
จง ทำ การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด
ยกถ้วยเหล้าองุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผ้ารองศีล แล้วกราบนมัสการ กล่าวต่อไปว่า
ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์ พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
พระบิดาเจ้าข้า ลูกทั้งหลายมารวมอยู่เฉพาะพระพักตร์
เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
เพื่อระลึกด้วยความยินดีถึงการที่พระเยซูเจ้า
ทรงไถ่กู้ลูกให้รอดพ้น
ลูกถวายบูชาอันศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งองค์พระบุตรทรงมอบไว้แก่พระศาสนจักร
เพื่อระลึกถึงการสิ้นพระชนม์
และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ท่าน
พระบิดาเจ้าข้า
ขอทรงพระกรุณารับชีวิตของลูกเป็นเครื่องบูชา
พร้อมกับการถวายบูชาของพระเยซูเจ้าด้วยเถิด
พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อลูก
และพระองค์โปรดให้พระบุตรกลับคืนพระชนมชีพ
พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ผู้มีพระทัยดี
พระเยซูเจ้าทรงชีวิตพร้อมกับพระองค์ในพระสิริรุ่งโรจน์
และประทับอยู่กับลูกทุกคน
พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ผู้มีพระทัยดี
พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาในวันสุดท้าย
เมื่อนั้น จะไม่มีบาป ไม่มีความตาย ไม่มีการร้องไห้
หรือโทษทัณฑ์ใดๆ ในพระอาณาจักรของพระองค์อีกเลย
พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ผู้มีพระทัยดี
ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์
พระองค์ทรงเชิญลูกทั้งหลายให้มายังโต๊ะศักดิ์สิทธิ์
ด้วยความยินดีในองค์พระจิตเจ้า
เพื่อรับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า
ขอทรงพระกรุณาให้ลูกทุกคนที่รับอาหารศักดิ์สิทธิ์นี้
มีกำลังเข้มแข็งและเจริญชีวิตเป็นเพื่อนกับพระองค์ตลอดไป
ขอทรงระลึกถึงสมเด็จพระสันตะปาปา …..(ออกนาม)…
พระสังฆราช …..(ออกนาม)…
และพระสังฆราชทุกองค์ในพระศาสนจักร
ขอทรงพระกรุณาช่วยบรรดาศิษย์ของพระบุตร
ให้นำสันติภาพมาสู่โลก
และทำให้มนุษย์ทุกคนได้รับความยินดีที่มาจากพระองค์
ขอทรงระลึกถึงบรรดาพี่น้องผู้ล่วงลับ
โปรดให้เขาเหล่านั้นได้ชมพระบารมีของพระองค์
ขอทรงรับลูกทุกคนให้ร่วมงานฉลองนิรันดรในพระอาณาจักร
พร้อมกับพระนางมารีย์พรหมจารี พระชนนีพระเจ้า
และพระมารดาของลูก นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนาง
รวมทั้งบรรดานักบุญทั้งหลาย
ยกถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง กล่าวเสียงดังว่า
อาศัยพระคริสตเจ้า
พร้อมกับพระคริสตเจ้า และในพระคริสตเจ้า
ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร
ทุกคนตอบรับพร้อมกันว่า
อาเมน
ค. รับศีลมหาสนิท
128. พระสงฆ์วางถ้วยเหล้าองุ่นและแผ่นศีลในจานรอง พนมมือกล่าวว่า
พระเยซูเจ้าทรงสอนเรา ให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดา
เราจึงภาวนาว่า
ให้เราภาวนาตามที่พระคริสตเจ้าทรงสอน
พระเจ้าทรงรักเรามาก
โปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์
และเราก็เป็นเช่นนั้น เราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่า
แล้วยังพนมมือ กล่าวพร้อมกับสัตบุรุษว่า
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์ จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึง
พระประสงค์ จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
โปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ
126. พระสงฆ์พนมมือ กล่าวเสียงดังต่อไปคนเดียวว่า
โปรดเถิด พระเจ้าข้า
โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภยันตรายทั้งสิ้น
โปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ ทรงพระกรุณาให้พ้นบาป
และปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆ ตลอดไป
ขณะที่หวังจะได้รับความสุข
และรอรับเสด็จพระเยซูคริสตเจ้า
พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
เหตุว่า พระอาณาจักร พระอานุภาพ และพระสิริรุ่งโรจน์ เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
130. ต่อจากนั้น พระสงฆ์พนมมือ กล่าวต่อไปว่า
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่า
“เรามอบสันติสุขให้ท่าน เราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน”
โปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้า แต่โปรดทอดพระเนตร
เห็นความเชื่อในพระศาสนจักรของพระองค์
และโปรดให้พระศาสนจักรสงบราบรื่น มีสามัคคีธรรม
ตามพระประสงค์ของพระองค์
ผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร
สัตบุรุษตอบว่า
อาเมน
128. พระสงฆ์กางแขนเล็กน้อยหรือพนมมือ กล่าวต่อไปว่า
ขอให้สันติสุขของพระคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
สัตบุรุษตอบว่า
และสถิตกับท่านด้วย
129. อันดับต่อไป หากเห็นเหมาะสม สังฆานุกร หรือพระสงฆ์กล่าวต่อไปว่า
ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสตเจ้าแก่กันและกัน
ทุกคนแสดงความเป็นมิตรต่อกันตามขนบธรรมเนียมท้องถิ่น
130. พระสงฆ์มอบสันติสุขให้แก่สังฆานุกรหรือผู้ช่วย
ครั้นแล้วหยิบแผ่นศีล บิเหนือจานรองแผ่นศีล ใส่ชิ้นเล็กลงในถ้วย กล่าวเบาๆ ว่า
ขอพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าที่รวมกันนี้
ทรงบันดาลให้เราทุกคนผู้รับศีลนี้มีชีวิตนิรันดร
131. ระหว่างนั้น ขับร้องหรือกล่าวว่า
ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงพระกรุณาเทอญ
ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงพระกรุณาเทอญ
ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก โปรดประทานสันติสุขเทอญ
บทนี้ซ้ำได้หลายๆ ครั้ง ถ้ายังบิปังไม่เสร็จ แต่ครั้งสุดท้ายให้ลงท้ายว่า “โปรดประทานสันติสุขเทอญ”
132. ครั้นแล้วพระสงฆ์พนมมือ กล่าวเบาๆ ว่า
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า บุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต
พระองค์สิ้นพระชนม์ตามพระประสงค์ของพระบิดา
เพื่อบันดาลให้โลกมีชีวิต อาศัยพระจิตเจ้าทรงช่วยเหลือ
โปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้าย และภยันตรายทั้งปวง
อาศัยพระกายและพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์
โปรดให้ข้าพเจ้ายึดมั่นปฏิบัติตามพระบัญญัติเสมอ
และอย่าปล่อยให้พรากจากพระองค์เลย
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า
โปรดอย่าให้การรับพระกายและพระโลหิตของพระองค์
เป็นการตัดสินลงโทษ แต่เพราะพระองค์ทรงพระเมตตา
โปรดให้เป็นการคุ้มครอง บำบัดรักษาข้าพเจ้าทั้งกายและใจ ด้วยเทอญ
133. พระสงฆ์พนมมือไหว้ ยกแผ่นศีลเหนือจานรองแผ่นศีลหรือยกเหนือถ้วยเหล้าองุ่น
หันไปทางสัตบุรุษกล่าวเสียงดังว่า
นี่คือลูกแกะพระเจ้า นี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลก
ผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ ย่อมเป็นสุข
134. ครั้นแล้ว พระสงฆ์กับสัตบุรุษกล่าวพร้อมกันครั้งเดียวว่า
พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้า
โปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียว แล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์
135. พระสงฆ์กล่าวเบาๆ ว่า
ขอพระกายพระคริสตเจ้า
คุ้มครองและนำข้าพเจ้าไปสู่ชีวิตนิรันดร
ครั้นแล้วพระสงฆ์รับพระกายด้วยความเคารพ

ต่อจากนั้น ยกถ้วยเหล้าองุ่น กล่าวเบาๆ ว่า
ขอพระโลหิตพระคริสตเจ้า
คุ้มครองและนำข้าพเจ้าไปสู่ชีวิตนิรันดร
ครั้นแล้วพระสงฆ์รับพระโลหิตด้วยความเคารพ
136. ต่อจากนั้น พระสงฆ์นำแผ่นศีลในจานรองศีลหรือในผอบศีล เดินไปหาผู้รับศีล
ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กน้อย ให้ผู้รับแต่ละคนเห็น พร้อมกล่าวว่า
พระกายพระคริสตเจ้า
ผู้รับศีลตอบ
อาเมน
พระสงฆ์ส่งศีลให้ผู้รับศีล ถ้าสังฆานุกรส่งศีล ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
137. หากมีผู้รับศีลทั้งพระกายและพระโลหิต ให้ปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้
138. ขณะที่พระสงฆ์รับพระกาย ให้เริ่มขับร้อง “เพลงรับศีล
เพลงรับศีล
สดด 119:1
ผู้ดำเนินชีวิตไร้ตำหนิย่อมเป็นสุข
เขาเดินตามธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า
139. เมื่อส่งศีลเสร็จแล้ว พระสงฆ์หรือสังฆานุกรเก็บเศษศีลบนจานรองใส่ในถ้วย แล้วล้างถ้วย
ขณะล้างถ้วยพระสงฆ์กล่าวเบาๆ ว่า
ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรับของประทานนี้ไว้
ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ให้เป็นการคุ้มครองบำบัดรักษา
ทั้งกายและใจ บัดนี้และตลอดไปด้วยเถิด
140. หลังจากนั้น พระสงฆ์กลับไปที่นั่งก็ได้ ทุกคนภาวนาขอบพระคุณพระเจ้า เงียบสักครู่หนึ่ง หรือขับร้อง “เพลงสดุดี” หรือ “เพลงสรรเสริญ” ก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
141. ต่อจากนั้น พระสงฆ์ยืนอยู่ตรงที่นั่ง หรือที่พระแท่นบูชา พนมมือกล่าวว่า
ให้เราภาวนา
ทุกคนพร้อมกับพระสงฆ์ภาวนาเงียบๆ สักครู่หนึ่ง เว้นแต่ได้ภาวนาเงียบมาก่อน
แล้วพระสงฆ์พนมมือ กล่าว “บทภาวนาหลังรับศีล
บทภาวนาหลังรับศีล
ข้าแต่พระเจ้า
โปรดทรงให้สักการบูชานี้บังเกิดผลถาวรในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย
เป็นพลังบันดาลให้ประกอบกิจการดีงามร่วมกับพระองค์ตลอดไป
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จบแล้ว สัตบุรุษตอบ
อาเมน
ปิดพิธี
144. หากมีเรื่องราวที่ต้องการแจ้งให้สัตบุรุษทราบ ให้ประกาศสั้นๆ ในตอนนี้
145. ต่อจากนั้น พระสงฆ์กางแขนเล็กน้อยหรือพนมมือ กล่าวว่า
พระเจ้าสถิตกับท่าน
สัตบุรุษตอบว่า
และสถิตกับท่านด้วย
บทภาวนาอวยพรประชากร
(ไม่บังคับ)
ข้าแต่พระเจ้า
โปรดประทับอยู่กับผู้รับใช้ของพระองค์
เขาวอนขอพระองค์ให้ประทานพระหรรษทานช่วยเหลือ
เพื่อจะได้รับการปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภยันตรายด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
146. ครั้นแล้ว สังฆานุกรหรือพระสงฆ์พนมมือ กล่าวว่า
พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้ว
จงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด
ขอขอบพระคุณพระเจ้า
พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้ว
จงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิด
ขอขอบพระคุณพระเจ้า
พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้ว
จงชื่นชมยินดีและไปประกาศให้ทราบทั่วกันว่า
พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว (อัลเลลูยา อัลเลลูยา)
ขอขอบพระคุณพระเจ้า (อัลเลลูยา อัลเลลูยา)
147. พระสงฆ์กราบแท่นบูชาเหมือนตอนเริ่มพิธี ก่อนจากไป พระสงฆ์ทำความเคารพพร้อมกับผู้ช่วยตามแบบที่กำหนด (ไหว้หรือโค้งคำนับ)
148. หากมีศาสนพิธีกรรมอื่นใดที่ต่อเนื่องมาทันที ให้งดส่วนปิดพิธี

ปรับปรุงครั้งสุดท : 8 มิ.ย. 2019
ติดต่อ : admin@thmass.online